Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela

Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela

Numer uchwały: 97
Numer sesji: 14
Rok: 2008

Uchwała Nr XIV/97/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm./, art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późń. zm./ oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późń. zm./, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 830,00 zł w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących w jednostkach organizacyjnych gminy. /załącznik nr 1/.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII/83/2004 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 r.Uzasadnienie do uchwały do Nr XIV/97/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27.03.2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
w I kategorii zaszeregowania dla pracowników
jednostek organizacyjnych Gminy Pogorzela

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. /Dz. U. 171, poz. 1209/ minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2008 r. wynosi 1.126,00 zł. W związku z podwyżką wynagrodzenia pracownicy niepedagogiczni przekroczyliby próg podatkowy w swojej grupie. Wobec powyższego wywołanie tejże uchwały wydaje się uzasadnione nadmieniając, że nie zmieniano najniższego wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych od 2004 r..


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie