Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIII/93/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

Uchwała nr XIII/93/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

Numer uchwały: 93
Numer sesji: 13
Rok: 2008

Uchwała nr XIII/93/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżń. zm.) uchwala się: zasady korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

§ 1

Uchwała określa: krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych, zasady korzystania ze stołówek szkolnych, wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

§ 2

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie danej szkoły.
2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej mogą korzystać również nauczyciele oraz inni pracownicy danej szkoły, emeryci i renciści, byli pracownicy szkoły oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach nie posiadających stołówek.

§ 3

1. Stołówka szkolna przygotowuje w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków i możliwości organizacyjnych śniadania, obiady i kolacje.
2. O rodzajach przygotowywanych przez stołówkę szkolną posiłków decyduje dyrektor danej szkoły.

§ 4

1. Rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie za posiłki spożywane w stołówce szkolnej przez uczniów wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala organ prowadzący szkołę.
3. Ustala się następujące dzienne stawki odpłatności za obiady:
1) cena obiadu dwudaniowego dla ucznia – 3,00 zł /koszt żywienia/,
2) cena obiadu dwudaniowego dla osoby dorosłej – 5,40 zł /2,40 zł ryczałt + 3,00 zł koszt żywienia/,
3) cena drugiego dania dla ucznia – 2,10 zł /koszt żywienia/,
4) cena drugiego dania dla osoby dorosłej – 3,90 zł /1,80 zł ryczałt + 2,10 zł koszt żywienia/,
5) cena ½ obiadu dla ucznia – 1,50 zł /koszt żywienia/,
6) cena obiadu wykupywanego pojedynczo dla ucznia – 3,50 zł /koszt żywienia/,
7) cena obiadu wykupywanego pojedynczo dla osoby dorosłej – 6,90 zł /3,40 zł ryczałt + 3,50 zł koszt żywienia/,
8) cena ½ obiadu wykupywanego pojedynczo dla ucznia – 1,90 zł /koszt żywienia/,
9) cena drugiego dania wykupywanego pojedynczo dla ucznia – 2,50 zł /koszt żywienia/,
10) cena drugiego dania wykupywanego pojedynczo dla osoby dorosłej – 4,90 zł /2,40 zł ryczałt + 2,50 zł koszt żywienia/,
11) cena zupy dla ucznia – 1,50 zł /koszt żywienia/,
12) cena zupy dla osoby dorosłej – 2,00 zł /0,50 zł ryczałt + 1,50 zł koszt żywienia/.

§ 5

1. Rodzice albo uczeń mogą być zwolnieni z całości lub części opłaty o której mowa w § 4 ust. 1: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Decyzje o zwolnieniu z opłat podejmuje organ prowadzący szkołę.

§ 6

1. Korzystający z posiłków w stołówce szkolnej osoby ujęte w §2 ust. 2 tejże uchwały ponoszą pełną opłatę za wyżywienie.
2. Opłata obejmuje:
1) koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie,
2) koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w stołówce i składkami na ubezpieczenie społeczne tych pracowników,
3) koszty związane z utrzymaniem stołówki.
3. Wysokość kosztów o których mowa w ust. 2 ustala organ prowadzący szkołę.

§ 7

1. Opłaty o których mowa w § 4 i 6 wnosi się z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.
2. Wysokość opłaty koryguje się z końcem miesiąca proporcjonalnie do ilości spożytych posiłków.
1) należna kwota zwrotu, stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności stołującego się,
2) zwrotów dokonuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), pełnoletnich uczniów lub innych stołujących się, w formie odpisu należności za obiady w następnym miesiącu.
3. Dopuszcza się za zgodą dyrektora jednostki i pod warunkiem zgłoszenia tego faktu z wyprzedzeniem, kupowanie pojedynczych posiłków.
4. Wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.

Uchwałę przygotowała: Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Banaszek ……………………………………

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/93/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14.02.2008 r.

Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 09 marca 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 48, poz. 322) ustanowił, że w dziale „801 – Oświata i wychowanie” dodaje się rozdział „80148 – Stołówki szkolne”. Wskazany zapis wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2008 roku.
Na skutek ustawy z 07.09.2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292) z dniem 01.01.2008 r. zacznie działać nowy zapis art. 67a. Nowa regulacja prawna rodzi potrzebę jej uwzględnienia w budżecie samorządu, który w roku 2008 zamierza nadal prowadzić działalność w postaci stołówki szkolnej.
Na potrzeby uruchomienia stołówki szkolnej lub kontynuacji takiej działalności w szkole samorządowej podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za wydawanie posiłków wydaje się uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie