Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/86/2007

Uchwała Nr XII/86/2007

Numer uchwały: 86
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała Nr XII/86/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 roku.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

Na podstawie art. 18 a, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.


Uchwałę przygotowała:
Ewa Dorczyk


Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/86/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

§ 102 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy tej Komisji na rok 2008 jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr XII/86/07 z dn.
28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok .

Styczeń
1. Sprawdzenie realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonych w 2007 r.
2. Kontrola środków gminnych przeznaczonych na sport.

Luty
1. Kontrola realizacji wydatków określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok.
2. Zasady przyznawania refundacji czesnego dla nauczycieli w 2007 roku.

Marzec
1. Kontrola wykonania budżetu za 2007 rok.
2. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2007 roku.

Kwiecień
1. Kontrola wydatkowanych środków z budżetu Gminy i środków z dotacji przeznaczonych na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Kontrola urlopów w skali absencji w pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych za 2007 rok.

Maj
1. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.
2. Kontrola opłat za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych w Urzędzie Miejskim.

Czerwiec
1. Kontrola rozliczeń zużycia paliwa w pojazdach eksploatowanych w Urzędzie Miejskim w II półroczu 2007 r.

Sierpień
1. Kontrola delegacji za I półrocze 2008 roku.
2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Wrzesień
1. Kontrola inwestycji i remontów prowadzonych – przez Gospodarkę Komunalną.
2. Kontrola przeprowadzonych przetargów przez placówki podległe Urzędowi Miejskiemu.

Październik
1. Kontrola stanu mienia komunalnego.

Listopad
1. Ocena funkcjonowania targowiska.
2. Kontrola stołówek.

Grudzień
1. Sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009.
3. Wszystkie sprawy zlecone przez stałe Komisje Rady.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional