Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwały Nr XII/85/2007

Uchwały Nr XII/85/2007

Numer uchwały: 85
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała Nr XII/85/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzela na 2008 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2008 roku.


Uchwałę przygotowała:
Ewa Dorczyk


Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/85/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

§ 68 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2008 jest konieczne i w pełni uzasadnione.


Załącznik do uchwały Nr XII/85/07 z dn.
28.12.06 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Miejskiej na rok 2008.

PLAN PRACY
Rady Miejskiej na rok 2008.

1. Ocena działalności jednostek organizacyjnych.
2. Sytuacja na rynku pracy oraz formy aktywizacji zawodowej.
3. Realizacja budżetu gminy za 2007 rok oraz udzielenie absolutorium.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa miasta i gminy.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych z dziedziny ochrony środowiska oraz innych inwestycji gminnych.
6. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Sport, kultura fizyczna oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
8. Działalność Komitetu ds. Współpracy z Zagranicą.
9. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
10. Zaopiniowanie i uchwalenie budżetu na 2009 rok.
11. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady Miejskiej.
12. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Gminy i Rady Miejskiej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional