Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/82/2007

Uchwała Nr XII/82/2007

Numer uchwały: 2007/12/82
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/82/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U z 2007 Nr 70 poz.473 ze zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się preliminarz wydatków w roku 2008 na realizację Programu o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-18