Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/81/2007

Uchwała Nr XII/81/2007

Numer uchwały: 81
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała nr XII/81/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej „Funduszem Zdrowotnym”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dla szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Pogorzela szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej „Funduszem Zdrowotnym”.
§ 2

Szczegółowe zasady i warunki regulują:
1. Tworzenie Funduszu Zdrowotnego.
2. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Zdrowotnego.
3. Tryb powołania i zadania komisji do spraw gospodarowania środkami Funduszu Zdrowotnego zwanej dalej Komisja Zdrowotną.
4. Wzór wniosku do Komisji Zdrowotnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o:
1/ szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela,
2/ dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3/ nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1.

§ 4

1. Wysokość środków finansowych tworzących Fundusz Zdrowotny, ustalana jest na każdy rok budżetowy w planach finansowych szkół w wysokości 0,3% rocznej planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Wysokość środków nie podlega zmianom w ciągu roku.
3. Środkami, o których mowa w pkt 1 zarządza dyrektor szkoły.
4. Pomoc z Funduszu Zdrowotnego udzielana jest nauczycielowi w formie pieniężnej zapomogi nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym w roku kalendarzowym.
5. Środki, o których mowa w pkt 1 dzielone są proporcjonalnie na każde półrocze Niewykorzystane środki w pierwszym półroczu przechodzą na drugie półrocze.
6. Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 5

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu Zdrowotnego są:
a/ nauczyciele zatrudnieni w szkołach,
b/ nauczyciele emeryci i renciści, uprawnieni do korzystania w tych szkołach z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 6

1. Z Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
a/ przewlekła choroba lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki,
b/ leczenie szpitalne z koniecznością dalszego leczenia w domu lub sanatoryjnego,
c/ długotrwałe leczenie specjalistyczne,
d/ konieczność zakupu szkieł korekcyjnych,
e/ konieczność skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej,
f/ zakup sprzętu medycznego, aparatu słuchowego lub innego sprzętu ortopedycznego niezbędnego w rehabilitacji,
g/ korzystanie z dodatkowej opieki zdrowotnej opiekuna czy pielęgniarki.
2. Wysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od:
a/ rodzaju i przebiegu choroby,
b/ wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
c/ wysokości dochodu, przypadającego na jednego członka rodziny.
3. Świadczenia z Funduszu Zdrowotnego mają charakter bezzwrotny.

§ 7

1. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora macierzystej szkoły, na druku stanowiącym załącznik do regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a/ aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
b/ dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zakupu sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego
c/ oświadczenie o dochodzie (netto) na jednego członka rodziny - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w kwartale bezpośrednio poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
3. Przy rozpatrywaniu przez komisję wniosków należy brać pod uwagę nie tylko udokumentowane koszty leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną ( przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia w domu, stosownie specjalistycznej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, itp. )
4. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w dwóch terminach: do 31 maja i do 30 listopada każdego roku.
5. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi dla nauczyciela może wystąpić również dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, przedstawiciel związków zawodowych, opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

§ 8

1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym dyrektor szkoły powołuje Komisję Zdrowotną w składzie:
a/ 2-3 nauczycieli ze szkoły, wskazanych przez radę pedagogiczną danej szkoły,
b/ po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w szkole.
c/ przedstawiciel emerytów i rencistów przypisanych do danej szkoły.
2. Dyrektor spośród członków Komisji Zdrowotnej powołuje jej przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej wraz z propozycją wysokości przyznanej zapomogi.
4. Wnioski są ewidencjonowane w rejestrze.
5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na pół roku. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji Zdrowotnej mogą odbywać się częściej.

6. Opinie Komisji Zdrowotnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
7. Członkowie Komisji Zdrowotnej składają oświadczenia o ochronie danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie zapomogi.
8. Z posiedzenia Komisji Zdrowotnej sporządzany jest protokół, uwzględniający w szczególności wyniki pracy Komisji, propozycję przyznanej kwoty zapomogi, uzasadnienie nie przyznania zapomogi oraz podpisy członków Komisji Zdrowotnej.
9. Ostateczną decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje dyrektor szkoły.

§ 9

Wypłat przyznanych zapomóg dokonuje się poprzez przekazanie środków na wskazane przez zainteresowanego konto bankowe lub w przypadku jego braku do rąk własnych zainteresowanego lub osób przez niego upoważnionych, na podstawie protokołu przekazanego przez Komisję Zdrowotną i zaakceptowanego przez dyrektora.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 11


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..


Przewodniczący Rady Miejskiej


…………………………

Uchwałę przygotowała:

Jolanta Banaszek

Uzasadnienie do uchwały nr XII/81/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28.12.07 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad
i warunków przyznawania świadczeń ze środków
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej
„ Funduszem Zdrowotnym”

Art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela mówi o przysługującym nauczycielowi i członkom jego rodziny prawie do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, a organy prowadzące przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Powyższy zapis upoważnia organ prowadzący jednostki samorządu terytorialnego do samodzielnego określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zasad wypłacania tych środków nauczycielom. Fundusz świadczeń zdrowotnych obejmuje także nauczycieli emerytowanych, którzy po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę zachowują w/w prawa. Zapisy art. 72 ust. 4 Karty Nauczyciela nadają tej grupie uprawnienia do korzystania ze środków na pomoc zdrowotną.
Wobec powyższego proszę o przyjęcie projektu uchwały.

Załącznik do Uchwały nr XII/81/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28.12.2007 r.

WNIOSEK
do Komisji Zdrowotnej o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego

Część I

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy

....................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania, telefon

....................................................................................................................................

Proszę o udzielenie mi zapomogi z Funduszu Zdrowotnego z powodu:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Część II

Oświadczam, że w ostatnich trzech miesiącach moja rodzina uzyskała dochody w podanych niżej wysokościach:
1. Dochód wnioskodawcy …………………………………………….…

2. Dochód współmałżonka i członków rodziny
pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym
…………………………………………….…

3. Razem dochód z 3 miesięcy .………………………………………………

4. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie……………………………………....

Oświadczam, że z powyższego dochodu poza mną utrzymują się następujące osoby:

a/ …………………………………………………..

b/ …………………………………………………..

c/ …………………………………………………..

d/ …………………………………………………..

e/ …………………………………………………..

Oświadczam, że z tej formy pomocy korzystałem/am w roku …………………….


Prawidłowość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 247 § 1 kk). Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moim danych osobowych na potrzeby Funduszu Zdrowotnego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………


............................................... ..................................................
(miejscowość, dnia) (podpis wnioskodawcy)

Część III
Adnotacja Komisji zdrowotnej o przyznaniu/nie przyznaniu zapomogi:

1. Ocena wymogów formalnych wniosku: spełnia/nie spełnia

2. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja Zdrowotna proponuje przyznać zapomogę w wysokości

………………….….. słownie złotych ………………………………………………….

Nie przyznaje się zapomogi /uzasadnienie/ ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


……………………… dnia ………………………………….

Podpisy członków Komisji Zdrowotnej Zatwierdzam do wypłaty

1. …………………………….. ………………………………..

2. ……………………………..

3. ……………………………..

4. ……………………………..

5. ……………………………..
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional