Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/80/2007

Uchwała Nr XII/80/2007

Numer uchwały: 80
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała Nr XII/80/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżń. zm.) uchwala się:
Zasady korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

§ 1
Uchwała określa:
1) krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych,
2) zasady korzystania ze stołówek szkolnych,
3) wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.
§ 2
1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie danej szkoły.
2. Za zgodą dyrektora szkoły ze stołówki szkolnej mogą korzystać również nauczyciele oraz inni pracownicy danej szkoły, emeryci i renciści, byli pracownicy szkoły oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach nieposiadających stołówek.
§ 3
1. Stołówka szkolna przygotowuje w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków i możliwości organizacyjnych śniadania, obiady i kolacje.
2. O rodzajach przygotowywanych przez stołówkę szkolną posiłków decyduje dyrektor danej szkoły.
§ 4
1. Rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie za posiłki spożywane w stołówce szkolnej przez uczniów wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala dyrektor szkoły w której zorganizowana jest stołówka, w porozumieniu z Burmistrzem Pogorzeli.
3. Miesięczna opłata ujęta w ust. 1 nie może być wyższa niż 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z póżń. zm.)

§ 5

1. Rodzice albo uczeń mogą być zwolnieni z całości lub części opłaty o której mowa w § 4 ust. 1:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Decyzje o zwolnieniu z opłat podejmuje Burmistrz Pogorzeli.
§ 6
1. Korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pracownicy danej szkoły ujęci w §2 ust. 2 tejże uchwały ponoszą pełną opłatę za wyżywienie.
2. Opłata obejmuje:
1) koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie,
2) koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w stołówce i składkami na ubezpieczenie społeczne tych pracowników,
3) koszty związane z utrzymaniem stołówki.
3. Wysokość kosztów o których mowa w ust. 2 ustala dyrektor danej szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Pogorzeli.
§ 7
1. Opłaty o których mowa w § 4 i 6 wnosi się z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.
2. Wysokość opłaty koryguje się z końcem miesiąca proporcjonalnie do ilości spożytych posiłków.
1) należna kwota zwrotu, stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności stołującego się,
2) zwrotów dokonuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), pełnoletnich uczniów lub innych stołujących się, w formie odpisu należności za obiady w następnym miesiącu.
3. Dopuszcza się za zgodą dyrektora jednostki i pod warunkiem zgłoszenia tego faktu z wyprzedzeniem, kupowanie pojedynczych posiłków.
4. Wyliczone kwoty zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Uchwałę przygotowała: Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Banaszek ……………………………………

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/80/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28.12.2007 r.

Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 09 marca 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 48, poz. 322) ustanowił, że w dziale „801 – Oświata i wychowanie” dodaje się rozdział „80148 – Stołówki szkolne”. Wskazany zapis wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2008 roku.
Na skutek ustawy z 07.09.2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292) z dniem 01.01.2008 r. zacznie działać nowy zapis art. 67a. Nowa regulacja prawna rodzi potrzebę jej uwzględnienia w budżecie samorządu, który w roku 2008 zamierza nadal prowadzić działalność w postaci stołówki szkolnej.
Na potrzeby uruchomienia stołówki szkolnej lub kontynuacji takiej działalności w szkole samorządowej podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za wydawanie posiłków wydaje się uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional