Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/78/2007

Uchwała Nr XII/78/2007

Numer uchwały: 78
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/78/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.8 pkt 4, art.10 ust.1 pkt 4 lit.b i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr.121, poz.844 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok w kolumnie 4 tabeli dotyczącej pojazdów trzyosiowych o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton ustala się stawkę w kwocie “2.288,44 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008r.


Uchwałę przygotowała:
Wroniak Barbara

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/78/07

W uchwale Nr XI/68/07 z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok Rada Miejska w Pogorzeli określiła stawkę w § 2 ust.2 w kolumnie 4 tabeli dotyczącej pojazdów trzyosiowych o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton kwotę 2.253 zł obniżając minimalną stawkę, w związku z powyższym zmieniono kwotę na 2.288,44 zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie