Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/74/2007

Uchwała Nr XII/74/2007

Numer uchwały: 2007/12/74
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/74/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182,184, 188 ust.2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 10.717.821,00 zł - dochody bieżące w kwocie 10.682.821,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 35.000,00 zł
2.Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.595.116,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
23.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 10.717.821,00 zł
2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 9.862.496,00 zł
w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.068.312,00 zł
b) dotacje
w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 251.843,00 zł
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 54.000,00 zł
- na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie
własnych zadań bieżących 15.000,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.750,00 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 855.325,00 zł

3.Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.595.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie
porozumień w wysokości 23.000,00 zł. zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.Wydatki z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010
zgodnie z załącznikiem nr 6


§ 3.1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 55.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 246.438,00 zł
1) ogólną w wysokości 48.581,00 zł
2) celową w wysokości 47.857,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego,
3)celową w wysokości 150.000,00 zł na remont kapitalny Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Pogorzeli.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 13.000,00 zł.
2) rozchody - 10.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone
w załączniku nr 6;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem dotacji i wydatków
majątkowych.
3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.

§ 10. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń
zwrotu wydatków:
1.Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych
w roku budżetowym 2008 przyjmowane są na rachunek bankowy danej jednostki
i zmniejszają wykonanie wydatków w roku 2008.
2.Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwrotu wydatków dokonanych
w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy
i stanowią dochody gminy roku 2008.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-17