Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/70/2007

Uchwała Nr XI/70/2007

Numer uchwały: 70
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała Nr XI/70/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 i art.19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie Gminy Pogorzela opłatę od posiadania psów.

§ 2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 20,00 zł od jednego psa.

§ 3

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/70/07 z dnia 20 listopada 2007r.

W związku z postulatami samorządowych organów podatkowych zmieniono przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych znosząc podatek od posiadania psów i wprowadzając możliwość wprowadzenia przez radę gminy fakultatywnej opłaty od posiadania psów. Zmiana powyższa ma charakter porządkujący i systematyzujący w stosunku do obecnego stanu prawnego i polega na usunięciu niezgodności oraz doprecyzowaniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Obwieszczeniem z dnia 26 lipca 2007 r. Minister Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 3 sierpnia 2007 r., Nr 47, poz. 557) ustalił górną stawkę kwotową od posiadania psów na wysokości 100,00 zł od posiadania jednego psa.
Proponuję podjęcie uchwały, w której stawka opłaty od posiadania psów pozostaje na poziomie roku 2007 tj. 20 zł i stanowi 20% górnej stawki opłaty ustalonej przez Ministra Finansów.
Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.) rady gmin ustalają wysokość stawek opłaty od posiadania psów, z tym, że opłata ta nie może przekroczyć górnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional