Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/69/2007

Uchwała Nr XI/69/2007

Numer uchwały: 69
Numer sesji: 11
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XI/69/07
RADY MIEJSKIEJ w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie: zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tego podatku oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U z 2006r. Nr 136,poz.969 z późn. zm.) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U Nr 200, poz.1682 z późn. zm.), art.6 ust.12,
art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006r. Nr 121,poz.844 z późn.zm.)Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadanych psów w drodze inkasa.

§ 2
Na inkasentów wyznacza się:
1/ We wsiach sołtysów,
2/ W mieście Pogorzela Panią Fahner Krystynę.

§ 3
1.Wysokość prowizji za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości ustala się w następującej wysokości:

1/ Bułaków 5,2% 2/ Elżbietków 5,3%
3/ Głuchów 5,2%
4/ Gumienice 5,2%
5/ Kaczagórka 5,7%
6/ Kromolice 5,2%
7/ Łukaszew 6,6%
8/ Małgów 5,8%
9/ Ochla 5,8%
10/ Paradów 6,0%
11/ Wziąchów 5,4%
12/ Pogorzela 5,0%

2. Wysokość prowizji za inkaso opłaty od posiadania psów wynosi 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pogorzela.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXX/179/05 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tego podatku oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uchwałę przygotowała:
Wroniak Barbara


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XI/69/07 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2007r.

Na podstawie art.6b ustawy o podatku rolnym, art.6 ust.8 ustawy o podatku leśnym, art.6 ust.12, art.19 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy może zarządzić pobór podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Wysokość wynagrodzeń za inkaso proponuje się na poziomie równym i niższym od 1,0% do 0,6% w stosunku do roku 2007.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie