Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/68/2007

Uchwała Nr XI/68/2007

Numer uchwały: 2007/11/68
Numer sesji: 11
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XI/68/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 8 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

1.Podatek od środków transportowych wyprodukowanych w 1990 r i później
wynosi rocznie:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 644,- zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 765,-

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 888,-

2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.551,-

3/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego: 229,-

4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniej niż 30 miejsc 885,-

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.459,-


2.Dla pojazdów określonych w ust.1 pkt 1 – 4 wyprodukowanych przed 1990 r podatek wynosi rocznie:

1/od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 659-, zł.

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 780,-

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 904,-

2/od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.559,-

3/od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 241,-

4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a/ mniej niż 30 miejsc 1.001,-

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.551,-

3.Dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 posiadających katalizatory stawki podatku wynoszą rocznie:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 616,-.

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,-

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 841,-

2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu: od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.494,-

3/od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 219,-

4/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc 804,-

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.264,-

§ 2

1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 1 do uchwały

2.Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 2 do uchwały

3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Powiatowym Banku Spółdzielczym oddział Pogorzela Nr 61867800050030030001010001

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uchwałę przygotowała:
Barbara Wroniak
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007 r.


Podatek od środków transportowych jest źródłem dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy.
Minister Finansów podał minimalne wysokości stawek przeliczane zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu Euro i walut krajowych w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.
Na podstawie art.8 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość tych stawek na 2008 r. proponuje się na poziomie około 2,3% wzrostu w porównaniu z rokiem bieżącym tj.2007.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04