Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/67/2007

Uchwała Nr XI/67/2007

Numer uchwały: 67
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała Nr XI/67/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości drogi położone na terenie Miasta i Gminy Pogorzela oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/67/07 z dnia 20 listopada 2007r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada gminy, w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości dróg położonych na terenie Miasta i Gminy Pogorzela oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest uzupełnieniem katalogu ulg pominiętych przez ustawodawcę.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie