Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/66/2007

Uchwała Nr XI/66/2007

Numer uchwały: 66
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała Nr XI/66/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,46 zł, od 1 m 2 powierzchni,

b). pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,66 zł, od 1 ha powierzchni,

c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,11 zł, od 1 m 2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:
a). mieszkalnych 0,50 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 13,34 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,50 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

d). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,84 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e). od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,50 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli 2% ich wartości


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/226/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2007.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/66/07 z dnia 20 listopada 2007r.

Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy.
Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007r. wyniósł 2,2%.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość tych stawek na 2008r. proponuje się w większości na poziomie około 2 % wzrostu w porównaniu z rokiem podatkowym bieżącym tj. 2007r.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: mariola Waścińska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie