Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/65/2007

Uchwała Nr XI/65/2007

Numer uchwały: 65
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała Nr XI/65/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie: warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej – na okres nie dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwolnienie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym, przysługuje przy zachowaniu następujących warunków:
1. rolnik winien złożyć w terminie do dnia 31 marca każdego roku wniosek, w którym określi okres, na jaki zamierza zaprzestać produkcji rolnej i na jakim obszarze,
2. grunty, o których mowa w pkt 1 muszą być oznakowane w taki sposób, aby organ kontrolny mógł sprawdzić w czasie kontroli fakt odłogowania,
3. grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej, muszą być utrzymane w czarnym ugorze.

§ 2

Niezachowanie warunków, o których mowa w § 1 lub zbycie gospodarstwa rolnego, powoduje utratę zwolnienia od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego zwolnienia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/65/07 z dnia 20 listopada 2007r.

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, aby w razie zaistniałej sytuacji wnioskodawca mógł skorzystać z tego tytułu i uzyskać przedmiotowe zwolnienie.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie