Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/63/2007

Uchwała Nr XI/63/2007

Numer uchwały: 63
Numer sesji: 11
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XI/63/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 58.000,00 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 10.312.625,00.

§ 2

1.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 58.000,00 zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 10.720.198,00
3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.067.368,00
w tym na :
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.656.935,00


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwałę przygotowała:
Teresa Lempach


Zdjęcia dołączone:

    Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie