Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/61/2007

Uchwała Nr X/61/2007

Numer uchwały: 2007/10/61
Numer sesji: 10
Rok: 2007

Uchwała nr X/61/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie: określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Pogorzela.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela w formie "Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXXVIII/223/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1.01.2008 r.

Uchwałę przygotowała:
Jolanta Banaszek

Załącznik do uchwały
Nr X/61/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 października 2007 r.


Regulamin przyznawania dodatków mieszkaniowych


§ 1

Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż pół etatu.

§ 2

Dodatek mieszkaniowy jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
1/ do 6% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - dla jednej osoby,
2/ do 8% minimalnego wynagrodzenia - dla dwóch osób,
3/ do 10% minimalnego wynagrodzenia - dla trzech osób,
4/ do 12% minimalnego wynagrodzenia - dla czterech i więcej osób.
Do osób od których uzależniony jest dodatek mieszkaniowy zalicza się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkujących z nim: małżonka oraz dzieci
i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 3

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w §2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

§ 4

Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 5

Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego przyznanie i przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.

§ 6

Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek, zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłacenia.

§ 7

Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49zł pomija się a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.


Uzasadnienie
do uchwały nr X/61/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela.


Na podstawie art. 54 ust. 3 i ust. 7 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z póżń. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę będącą jednostką samorządu terytorialnego określa corocznie dla nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku:

• wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
• szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-03