Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/58/2007

Uchwała Nr X/58/2007

Numer uchwały: 58
Numer sesji: 10
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr X/58/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”
dla Gminy Pogorzela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest” dla Gminy Pogorzela stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę przygotował:
Krzysztof Surma


Uzasadnienie

Obowiązek opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” dla gminy wynika z zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku.
Głównym celem programu gminnego jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia mieszkańców gminy oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.
W programie przedstawiono ogólną charakterystykę wyrobów azbestowych oraz zagrożenia dla zdrowia, szczegółowe instrukcje postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, ogólne zasady finansowego wsparcia, jakie gmina zamierza udzielać mieszkańcom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, zakres kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz potencjalne źródła finansowania przyjętych zadań. Program zakłada wprowadzenie mechanizmów kontroli i oceny realizacji zadań w nim określonych. Ocena dokonywana będzie w okresach dwuletnich przez radę miejską na podstawie sprawozdań składanych przez burmistrza (w ramach oceny planu gospodarki odpadami).
Uchwalenie niniejszego programu jest realizacją zadań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pogorzela przyjętego uchwałą Nr XVIII/117/2004 z dnia 26 listopada 2004 r., przede wszystkim zaś umożliwi mieszańcom występowanie o częściowe sfinansowanie kosztów usuwania pokryć dachowych zawierających azbest (płyt eternitowych).
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional