Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/57/2007

Uchwała Nr X/57/2007

Numer uchwały: 57
Numer sesji: 10
Rok: 2007

UCHWAŁA NR X/57/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165,art.166,art.173 ust.1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 86.648,00 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 10.146.485,00.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 86.648,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
2.1. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 10.554.058,00
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 9.845.333,00
w tym na :
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.720.980,00 b/ dotacje w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 254.655,00
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 164.000,00
2) wydatki majątkowe określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały i wynoszą 653.330,00
3. Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2007 rok określa załącznik Nr 3 1.861.468,00
4.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 5
Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 28.307,00

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 55.150,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.150,00 zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1/ przychody - 12.000,00 zł
2/ rozchody - 17.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwałę przygotowała:
Teresa Lempach


Zdjęcia dołączone:

          Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional