Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/56/2007

Uchwała Nr X/56/2007

Numer uchwały: 56
Numer sesji: 10
Rok: 2007

Uchwała Nr X/56/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 października 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:§ 1

1. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 na stronie 12 usuwa się zapis „Remont Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.

§ 2

1. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 na stronie 13 w tabeli w dziale Budowa sieci kanalizacyjnych, zmianie ulega zapis dotyczący inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela wraz z budową sieci kanalizacyjnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów” w zakresie okresu realizacji i źródeł finansowania.
2. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 na stronie 13 w tabeli w dziale Budowa dróg, zmianie ulega zapis dotyczący inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Pogorzela o długości 1,1 km” w zakresie okresu realizacji
3. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 na stronie 14 w tabeli w dziale Remont obiektów publicznych, usuwa się inwestycje pn. „Remont Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli”.
4. Zmiany opisane w §2 przedstawiono w Tabelarycznym ujęciu projektów inwestycyjnych Gminy Pogorzela w latach 2007-2013, stanowiącym dział Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013, będący załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę przygotował:
Krzysztof Surma


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie