Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrI/8/2006

Uchwała nrI/8/2006

Numer uchwały: 8
Numer sesji: 1
Rok: 2006

UCHWAŁA NR I/8/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006 oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 art.61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165, art.173 ust.1 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. / Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.053,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 9.480.871,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.053,00,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 10.305.395,00 zł.
3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 792.375,00 zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3

Rezerwa po zmianie wynosi 25.543,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwałę przygotowała
Teresa Lempach

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr I/8/06 z dnia 27.11.2006 r.

Zmiana dochodów budżetowych na rok 2006

 
Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem6.548,006.548,00

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych6.548,006.548,00

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych


6.548,00
 

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
 

6.548,00

Dział 758 Różne rozliczenia
 
14.327,00

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 

14.327,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
 
14.327,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 
7.726,00

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
 
7.726,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /
 

7.726,00

Ogółem :

6.548,00

28.601,00Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr I/8/06 z dnia 27.11.2006 r.

Zmiana wydatków budżetowych na rok 2006

 
Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 758 Różne rozliczenia

22.000,00
 

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

22.000,00
 

§ 4810 Rezerwy

22.000,00
 

Dział 801 Oświata i wychowanie
 
14.327,00

rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 
7.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 
7.000,00

rozdział 80110 Gimnazja
 
7.327,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 
5.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych
 
2.327,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 
7.726,00

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
 
7.726,00

§ 3240 Stypendia dla uczniów
 
7.726,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
22.000,00

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 
22.000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
22.000,00

Ogółem :

22.000,00

44.053,00

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie