Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrI/9/2006

Uchwała nrI/9/2006

Numer uchwały: 9
Numer sesji: 1
Rok: 2006

Uchwała Nr I/9/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXXVIII/228/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 ust.2 pkt. 1 lit. b i c otrzymuje brzmienie:
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 762,- zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 884,- zł

2/ w § 1 ust 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.524,- zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


UZASADNIENIE

W uchwale nr XXXVIII/228/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a,b, i c Rada Miejska określiła stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie w kwocie 644,-zł
- od 5,5 tony do 9 ton włącznie w kwocie 762,-zł
- od 9 ton do poniżej 12 ton w kwocie 884,-zł.
Na skutek tak dokonanych zapisów dla wyżej przywołanych pojazdów o masie całkowitej równej 5,5 ton i równej 9 ton zastosowanie mają dwie stawki podatku, odpowiednio dla 5,5 ton 644,-zł oraz 762,- zł i dla 9 ton - 762,-zł
i 884,- zł w związku z powyższym dokonano korekty:
w § 1 ust.2 pkt. 1 lit. b i c wprowadzono:
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 762,- zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 884,- zł
Ponadto w § 1 ust. 2 pkt. 2 Rada określiła stawkę podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu: od 3,5 tony i poniżej 12 ton w wysokości 1.574,-zł przekraczając maksymalną stawkę w związku z powyższym zmieniono kwotę na 1.524,- zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional