Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nr IX/51/2007

UCHWAŁA nr IX/51/2007

Numer uchwały: 2007/9/51
Numer sesji: 9
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr IX/51/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

uchylająca Uchwałę Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr V/30/2007r. Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-15