Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nrIX/48/2007

UCHWAŁA nrIX/48/2007

Numer uchwały: 48
Numer sesji: 9
Rok: 2007

Uchwała nr IX/48/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 sierpnia 2007r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm./ uchwala się:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pogorzela.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa:

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.
2) Formy stypendium szkolnego.
3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.
4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Pogorzela uczniom szkół wymienionych w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3

1. Wysokość miesięcznego stypendium w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art.90 d. ust.1ustawy o systemie oświaty.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150 zł ( I grupa ),
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 150 zł i nie przekraczający 250 zł ( II grupa ),
3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250 zł i nie przekraczający 351 zł ( III grupa )
3. Uczeń zakwalifikowany do grupy dochodowej otrzymuje stypendium w wysokości:
1) przy I grupie dochodowej - 52,00 zł przez okres maksymalny 8 miesięcy
2) przy II grupie dochodowej - 52,00 zł przez okres maksymalny 6 miesięcy
3) przy III grupie dochodowej - 52,00 zł przez okres maksymalny 3 miesiące

§ 4

1. Stypendium płatne będzie w okresach kwartalnych.
2. W roku 2007 stypendium płatne będzie od trzeciego kwartału.

§ 5

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3) Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
4) Świadczenia pieniężnego w szczególności wypłacanego w okresie zajęć szkolnych.

Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty - wpis do rejestru.

§ 7

1. Ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Pogorzeli.
2. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie w liczbie minimum 3 osób.
3. Przewodniczącego Komisji wskaże Burmistrz.
4. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
2) wstępne kwalifikowanie do grup dochodowych,
3) przedstawienie Burmistrzowi Pogorzeli propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,
4) negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,
5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane.
5. Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust. 4.
1) Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem.
2) Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
3) Obsługę biurową Komisji zapewnia Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.

§ 8

1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt. 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2 jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 jest wypłacane z góry do piętnastego dnia roboczego miesiąca za który przysługuje, w formie gotówkowej, w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.
Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej , na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.

Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się do 5% dotacji celowej otrzymanej przez gminę Pogorzela w trybie art. 90 r. ust.3 ustawy o systemie oświaty.

§ 10

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności :

1/ pożar domu lub mieszkania
2/ zalanie lub okradzenie mieszkania
3/ inne nie wymienione w pkt 1 i 2

1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawi Burmistrzowi Pogorzeli propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku.
2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu.
3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 11

Traci moc uchwała Nr XXIII/154/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz uchwała Nr XXXV/210/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do Uchwały nr IX/48/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007
w sprawie zmian wprowadzonych do regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniówKonieczność wywołania nowej uchwały spowodowana została zmianą wysokości zasiłku rodzinnego – ustawa z 28 listopada 2003 r. – o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.

W 2007 r. obowiązują następujące stawki zasiłku rodzinnego:
- do 5 lat 48,00
- od 5 – 18 64,00
- powyżej 18 lat 68,00

w związku z powyższym zgodnie z art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty stypendium socjalne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % i nie może przekraczać 200 % kwoty zasiłku rodzinnego. W tym przypadku jest to kwota 80 % z 64,00 zł.

W § 3 pkt. 3 w/w uchwały ustalono maksymalne okresy miesięczne ze względu na ograniczoną dotację celową.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie