Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrVIII/46/2007

Uchwała nrVIII/46/2007

Numer uchwały: 46
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII/46/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 lipca 2007 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli – Piotrowi Curykowi – ubruttowione wynagrodzenie z uwzględnieniem następujących składników:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 3.555,00 zł
- 20 % dodatek za wysługę lat w kwocie - 711,00 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie - 1.112,00 zł
- 20 % dodatek specjalny - 933,40 zł
--------------------------
Razem : 6.311,40 zł

Słownie : sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych gr 40.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3
Traci moc uchwała Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.


Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

W związku z uchwałą budżetową podwyżki płac pracowników samorządowych i fizycznych Urzędu Miejskiego przewidziane były w wysokości 3 %. Płace pracowników zostały przez Burmistrza uregulowane natomiast kompetencje do ustalenia płacy Burmistrza ma Rada Miejska w związku z czym wnioskuje o przyjęcie uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zenona Juskowiak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie