Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrVIII/45/2007

Uchwała nrVIII/45/2007

Numer uchwały: 45
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII/45/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 lipca 2007 roku

w sprawie: zmian Statutu Gminy Pogorzela.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Pogorzela w § 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 87 ust. 1”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie