Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrVII/41/2007

Uchwała nrVII/41/2007

Numer uchwały: 41
Numer sesji: 7
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VII/41/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2006 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli wskazujące sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 234.703,31 zł.

§ 2

W roku 2006 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli uzyskał wynik finansowy netto – minus 256,86 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie