Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrVII/39/2007

Uchwała nrVII/39/2007

Numer uchwały: 2007/7/39
Numer sesji: 7
Rok: 2007

Uchwała Nr VII/39/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami
dla Gminy Pogorzela.

Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Pogorzela, obejmujący okres od dnia uchwalenia niniejszego planu do dnia 31 grudnia 2006 roku – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VII/39/07
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji planu gospodarki odpadami
dla Gminy Pogorzela

UZASADNIENIE

Burmistrz Pogorzeli wykonując obowiązek wynikający z treści art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) przedkłada Radzie Miejskiej w Pogorzeli sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami.

W dniu 26 listopada 2004 roku Rada Miejska w Pogorzeli uchwałą Nr XVIII/117/2004 przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pogorzela na lata 2004-2007 z perspektywą do 2015 roku”
Powołane przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach obligują organ wykonawczy gminy do przedstawienia swojej radzie oraz zarządowi powiatu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia jego uchwalenia - do dnia 31 grudnia 2006 r.
Sprawozdanie sporządzono w oparciu metodykę przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska. Szczegóły dotyczące realizacji planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pogorzela zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-14