Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » uchwała nrVI/38/2007

uchwała nrVI/38/2007

Numer uchwały: 38
Numer sesji: 6
Rok: 2007

Uchwała nr VI/38/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie: Statutu Gminy Pogorzela.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala:

STATUT GMINY POGORZELA


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa:
1. Ustrój Gminy Pogorzela.
2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy.
3. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej Pogorzela i komisji Rady Miejskiej Pogorzela.
4. Tryb pracy Burmistrza Gminy Pogorzela.
5. Zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Pogorzeli.
6. Zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Pogorzeli oraz korzystania z nich.
7. Tryb rozpatrywania skarg.


§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć gminę Pogorzela.
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pogorzeli.
3. Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Pogorzeli.
4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pogorzeli.
5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Pogorzeli.
6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Pogorzela.

Rozdział II. Gmina

§ 3.
1. Gmina Pogorzela jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.


§ 4.

1. Gmina położona jest w Powiecie gostyńskim, w województwie wielkopolskim i
obejmuje obszar 96,47 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz
- stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
5. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 5.
1. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.


§ 6.
1. Herbem Gminy jest żółty lew na czerwonym tle, wieża biało - czarna.
2. Wzór herbu określa załącznik nr 4 do Statutu.
3. Zasady używania herbu Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.


§ 7.

Siedzibą organów Gminy jest miasto Pogorzela.


Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8.
1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.


§ 9.

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz,
4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10.
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu
Gminy.

§ 11.
1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
2. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i
przedkłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.

§ 12.
1. Sołtysi i Przewodniczący Komitetu Osiedlowego mogą uczestniczyć w sesjach Rady.
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady sołtysom i przewodniczącemu Komitetu Osiedlowego.
3. Sołtysi i przewodniczący Komitetu Osiedlowego może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
4. Sołtysom i przewodniczącemu Komitetu Osiedlowego mogą być przyznane diety w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale.

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.


§ 14.
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.


§ 15.

Do wewnętrznych organów Rady należą:
1. Przewodniczący,
2. Wiceprzewodniczący,
3. Komisja Rewizyjna,
4. komisje stałe, wymienione w Statucie,
5. doraźne komisje do określonych zadań.


§ 16.
1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Komisję Rewizyjną,
2) Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,
3) Komisję Spraw Społecznych.
2. Do zadań Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa należą:
- opiniowanie projektu budżetu,
- opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian budżetu i gospodarki
finansowej Gminy,
- opiniowanie informacji Burmistrza z przebiegu wykonania budżetu,
- podejmowanie działań w zakresie strategicznych planów rozwoju Gminy,
- opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wydawania opinii oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie utrzymania dróg
gminnych,
- opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie infrastruktury Gminy, utrzymania
porządku, bezpieczeństwa i czystości,
- inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rolnictwa,
- podejmowanie innych czynności związanych z przedmiotem działania Komisji.
3. Do zadań Komisji Spraw Społecznych należą:
- wydawanie opinii, wspieranie przedsięwzięć oraz dokonywanie oceny w zakresie
funkcjonowania pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
- wydawanie opinii oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i stanu
zdrowotności mieszkańców Gminy,
- opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie gminnego budownictwa
mieszkaniowego,
- wydawanie opinii oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie polityki prorodzinnej,
- podejmowanie działań mających na celu zwalczanie patologii społecznych,
- promocja Gminy,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw,
- podejmowanie innych czynności związanych z przedmiotem działania Komisji.
4. Radny może być członkiem najwyżej 1 komisji stałej z wyjątkiem uczestnictwa w
Komisji Rewizyjnej.
5. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania
określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17.

1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji
na pierwszej sesji.

2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych
obecnych na sesji.

3. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2 powinien obejmować
sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.


§ 18.

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom i czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem,
3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5) podpisuje uchwały Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich
mandatu.

§ 19.

Wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje się bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów
zgłoszonych przez radnych ze swego grona w obecności, co najmniej połowy ustawowego
składu Rady.


§ 20.

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji
dokona wyboru na wakujące stanowisko.


§ 21.
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady pracę
komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 22.

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.


Rozdział V. Tryb pracy Rady


1. Sesje Rady

§ 23.
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.


§ 24.
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§ 25.
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, w formie pisemnej lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 26.
1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym -osoby nie będące radnymi - Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. Przebieg sesji

§ 27.
Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 28.
Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 29.
Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

§ 30.
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ 31.
1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 24 ust. 4.

§ 32.
1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 33.
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza
obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych
wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 34.
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady Miejskiej Pogorzela”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 35.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porządku obrad.

§ 36.

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 37.
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 3 składa Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 38.
1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 39.
1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 40.
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zgody Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 41.
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.


§ 42.
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie
radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.


§ 43.
1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.


§ 44.
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.


§ 45.
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.


§ 46.
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam ……… sesję Rady Miejskiej Pogorzela”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.


§ 47.
1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 48.

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia
mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się
odbywa.

§ 49.
1. Pracownik Urzędu Miejskiego, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się za pomocom urządzeń umożliwiających wielokrotne odtworzenie. Nagranie przechowuje się do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa
w § 36 pkt 1.


§ 50.
1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.


§ 51.
1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania
z przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.


§ 52.
1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.


§ 53.
1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

4. Uchwały

§ 54.
1. Uchwały, o jakich mowa w § 23 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 23 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 55.
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.


§ 56.

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu
wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać
posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i
neologizmami.

§ 57.
1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§ 58.
1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.


§ 59.
1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

5. Procedura głosowania

§ 60.

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.


§ 61.
1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad. Za głosy oddane uznaje się te głosy, które oddano “za”, “przeciw” oraz “wstrzymujące się” z zastrzeżeniem ust.7.
3. W głosowaniu jawnym imiennym wyczytany w porządku alfabetycznym z imienia
nazwiska radny podaje do protokółu czy jest “za”, “przeciw” czy też “wstrzymuje się
od głosu”.
4. Przewodniczący obrad przelicza oddane głosy, sumuje je i porównując z listą radnych
obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady.
5. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnego.
6. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
7. W głosowaniu dotyczącym wyboru (powołania) osób do pełnienia określone
funkcji (stanowiska) głosowanie przeprowadza się w następujący sposób:
1) gdy do obsadzenia jest jedna funkcja (stanowisko), a zgłoszonych kandydatur jest więcej niż jedna, Przewodniczący poddaje pod głosowanie zgłoszone kandydatury w porządku alfabetycznym pytając kto jest “za” wyborem (powołaniem) danej osoby.
Po przegłosowaniu kandydatur pyta, kto jest “przeciw” zgłoszonym kandydaturom i kto “wstrzymał się od głosu”,
2) gdy do obsadzenia jest więcej niż jedna funkcja (stanowisko) i zgłoszono więcej kandydatur, wyczytany w porządku alfabetycznym radny podaje do protokółu imiona i nazwiska osób, na które oddaje głos “za”, następnie Przewodniczący pyta, kto jest “przeciw” zgłoszonym kandydaturom i kto “wstrzymał się od głosu”,
3) gdy do obsadzenia danych funkcji (stanowisk) zgłoszono tyle kandydatur, ile jest funkcji (stanowisk), Przewodniczący proponuje radnym głosowanie nad wszystkimi kandydaturami łącznie. Gdy rada nie zgłosi sprzeciwu, Przewodniczący przeprowadza głosowanie w sposób określony w ust.2.
8. W przypadku określonym w ust.7 radny ma tylko tyle głosów “za”, ile funkcji w danym głosowaniu jest do obsadzenia.


§ 62.
1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.


§ 63.
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.


§ 64.
1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.


§ 65.
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub wariant wniosku, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe, każde z osobna.


§ 66.
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

6. Komisje Rady

§ 67.
1. Przedmiot działania i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 68.
1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 69.

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania

§ 70.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego
komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§ 71

1. Posiedzenia komisji są jawne.

2. Posiedzenia odbywają się w terminach określonych przez komisję lub jej
przewodniczącego.

3. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce posiedzeń komisji wywiesza się na
tablicy ogłoszeń Gminy.

4. Osoby zainteresowane posiedzeniem komisji mogą uzyskiwać informacje, o których
mowa w ust. 3 w Biurze Rady.

5. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z
przewodniczących tych komisji.

6. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

7. Komisje obradujące wspólnie podejmują rozstrzygnięcia, gdy w posiedzeniu
uczestniczy co najmniej połowa liczby członków każdej z uczestniczących w
posiedzeniu komisji.

8. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć:
przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji, burmistrz, sekretarz oraz
skarbnik.

9. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których
obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

10. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć bez prawa głosowania
eksperci powoływani przez radę na wniosek komisji.

11. Komisja może postanowić o wyłączeniu jawności w przypadkach
określonych odrębnymi ustawami.


§ 72.

1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczanie członkom komisji niezbędnych materiałów,
3) zwołuje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie na wniosek co najmniej
1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje
wiceprzewodniczący.

4. O terminie i porządku obrad posiedzenia komisji zawiadamia się członków komisji
pisemnie lub telefonicznie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. W
wyjątkowych przypadkach – nie później niż 3 dni przed terminem.

5. O terminie i porządku obrad komisji zawiadamia się również Przewodniczącego
Rady.

§ 73.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej:

1) datę i miejsce posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocności obrad komisji,
3) uchwalony porządek obrad komisji,
4) przebieg obrad, w szczególności wymienienie dyskutantów oraz zwięzłą treść ich wystąpień, teksty zgłoszonych i podjętych uchwał, opinii, apeli lub wniosków,
5) przebieg głosowania z wyszczególnieniem jego wyników,
6) sprawozdania i inne dokumenty przedstawiane na posiedzeniu komisji,
7) podpis przewodniczącego posiedzenia oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.

2. Członek komisji, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji może zgłosić uwagi
do protokołu. O przyjęciu lub odrzuceniu uwag decyduje komisja w głosowaniu.

3. Protokół jest przyjmowany przez komisję na następnym posiedzeniu.

4. Protokoły komisji numeruje się kolejno cyframi arabskimi odpowiadającymi
numerowi posiedzenia komisji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

§ 74.

1. Sprawy rozpatrywane na posiedzeniach, komisja rozstrzyga podejmując uchwały ,
które są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym,
które odnotowuje się w protokole.

2. Uchwały komisji podpisuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący prowadzący
obrady.

3. Uchwały numeruje się, uwzględniając numer posiedzenia komisji i kolejny numer
uchwały (cyframi arabskimi) oraz rok podjęcia uchwały.

§ 75.

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.

2. Wnioski nie przyjęte przez komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy, w
sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach
dotyczących projektów uchwał.

3. Sprawozdania komisji przedstawia na sesji jej przewodniczący lub wyznaczony przez
komisję sprawozdawca.

§ 76.
1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

7. Radni

§ 77.
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 5 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 78.
1. Radni powinni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami.
2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Miasta w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.


§ 79.
1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że okaże się to niemożliwe.


§ 80.
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.


§ 81.
1. Burmistrz, wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z
pełnieniem przez nich funkcji radnego.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 82.
1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.


§ 83.
1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej


1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 84.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 2.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


§ 85.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego
zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 86.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o
wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej
decyzji.


2. Zasady kontroli


§ 87.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
5) oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.


§ 88.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w
formach wskazanych w uchwałach Rady.


§ 89.

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1. kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3. sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli
zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.


§ 90.
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.


§ 91.
Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrole
problemowa i sprawdzająca - dłużej niż 10 dni roboczych.


§ 92.
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.


§ 93.
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.


3.Tryb kontroli


§ 94.
1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.


§ 95.
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 96.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla
prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3


§ 97.

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli


§ 98.
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.


§ 99.
1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


§ 100.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.


§ 101.
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od
daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 102.
1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.


§ 103.
1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej


§ 104.
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych
lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby przez przewodniczącego Komisji.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.


§ 105.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.


§ 106.
Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 107.
1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.


§ 108.
1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych
komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających
kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję
Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji
w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz
unikania zbędnych kontroli.


§ 109.
Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o
przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli
lub inne organy kontroli.
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

§ 110.
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.


§ 111.
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu, 2) listę członków, 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest
obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.


§ 112.
1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.


§ 113.
1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.


§ 114.

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.§ 115.
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.


§ 116.
1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.


§ 117.

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom
organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział VIII. Tryb pracy Burmistrza

§ 118.

Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego
prawa - należy do niego.
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.


§ 119.

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 120.

Komisje Rady mogą żądać przybycia na ich posiedzenie Burmistrza lub wytypowanego
przez niego pracownika.

§ 121.

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych
w § 118 - § 120 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.


Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji i Burmistrza.


§ 122.

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 123.

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy
podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz Statutem.

§ 124.
1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji oraz Burmistrza udostępnia się w siedzibie Urzędu Miejskiego.
2. Osobą odpowiedzialną za udostępnienie dokumentów określonych w ust. 1 jest pracownik ds. Rady, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Gminy.

§ 125.

Realizacja uprawnień określonych w § 123 i 124 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie
Miejskim i w asyście pracownika Urzędu Miejskiego w godzinach pracy.


§ 126.

Uprawnienia określone w § 123 i 124 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności.
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Rozdział X. Pracownicy samorządowi

§ 127.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz.

§ 128.

Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy są zatrudnieni na podstawie powołania.

§ 129.

Mianowanie jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Miejskiego
jest stosowana wobec :
1) kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego,
2) innych osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim na stanowisku inspektora nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział XI. Rozpatrywanie skarg.

§ 130.

1. Rada jest organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub
działalności Burmistrza, za wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Wstępnego rozpatrzenia skargi pod względem właściwości dokonuje przewodniczący
rady, który uznając, iż rada nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia
obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni
przekazać ją organowi właściwemu, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego,
albo wskazuje skarżącemu organ właściwy.

3. Przewodniczący rady na najbliższej sesji informuje radę o skargach co do których rada
nie była organem właściwym i sposobie ich przekazania.

4. Przewodniczący rady w przypadku uznania, iż rada jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi:

1) umieszcza w porządku najbliższej sesji punkt dotyczący rozpatrzenia skargi,
2) w przypadku gdy termin sesji przypadałby po terminie 30 dni od złożenia skargi wyznacza taki termin sesji, by skarga została rozpatrzona nie później niż w trzydziestym dniu od jej złożenia,
3) przekazuje skargę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzech dni, do komisji rewizyjnej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 131.

Komisja w ramach postępowania wyjaśniającego:
1) ustala treść skargi oraz jej przedmiot,
2) jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, komisja wnioskuje do
przewodniczącego o zażądanie od wnoszącego skargę złożenia wyjaśnień lub
uzupełnień w terminie siedmiu dni. W wezwaniu należy pouczyć skarżącego, iż nie
usunięcie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie skargi bez
rozpatrzenia,
3) zwraca się do właściwych podmiotów o przedłożenie niezbędnych do wyjaśnienia
skargi materiałów lub wyjaśnień,
4) podmioty do których zwrócono się o materiały lub wyjaśnienia są obowiązane
udzielać odpowiedzi w wyznaczonym przez komisje terminie, a w razie niemożności
dotrzymania terminu zawiadamiają komisję o przyczynie opóźnienia i terminie, w
jakim materiały lub wyjaśnienia zostaną dostarczone,
5) może zasięgać opinii innych stałych komisji rady.

§ 132.

1. Przedstawiając radzie wnioski w sprawie sposobu załatwienia skargi komisja może
wnioskować o przekazanie skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej do
załatwienia jego bezpośredniemu przełożonemu służbowemu z jednoczesnym
nałożeniem na niego obowiązku poinformowania rady o sposobie załatwienia skargi.

2. Przedstawiając radzie sposób załatwienia skargi w sposób merytoryczny komisja
przedkłada:
1) projekt rozstrzygnięcia co do przedmiotu skargi, który zawiera polecenia lub inne stosowne środki niezbędne do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i w miarę możliwości również przyczyn ich powstawania,
2) projekt zawiadomienia do skarżącego informujący w sposób szczegółowy o wynikach rozpatrzenia, dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

§ 133.

Po podjęciu uchwały przez radę o sposobie rozstrzygnięcia skargi, zawiadomienie do
skarżącego podpisuje Przewodniczący Rady.


Rozdział XII. Postanowienia końcowe

§ 134.

Traci moc uchwała Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Pogorzela (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 85 poz. 1615).

§ 135.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Pogorzela


WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

1. Sołectwo Bielawy Pogorzelskie
2. Sołectwo Bułaków
3. Sołectwo Elżbietków
4. Sołectwo Głuchów
5. Sołectwo Gumienice
6. Sołectwo Kaczagórka
7. Sołectwo Kromolice
8. Sołectwo Łukaszew
9. Sołectwo Małgów
10. Sołectwo Ochla
11. Sołectwo Paradów
12. Sołectwo Wziąchów
13. Komitet Mieszkańców Pogorzeli


Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy PogorzelaWYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli.
2. Gimnazjum Samorządowe w Pogorzeli.
3. Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Pogorzeli.
4. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli.
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli.
6. Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli.
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Komisja Statutowa
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie