Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 2/06

Protokół nr 2/06


Protokół nr 2/06

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 14 lutego 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pani Mariola Waścińska
Pani Danuta Witek
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Analiza egzaminu gimnazjalnego i szkoły podstawowej (zewnętrznego) i LO.
3. Sprawozdanie z działalności sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” i Klubu Sportowego przy Gimnazjum.
4. Sprawozdanie z działalności Komitetu Współpracy Pogorzela-Hunsel w 2005 roku oraz proponowane działania na rok 2006.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok,
  • zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pogorzela z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy,
  • zmiany uchwały nr XIV/94/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych,
  • określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela.
  • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
  • ustalenia górnych stawek za odbieranie i wywóz nieczystości.
6. Wolne głosy i wnioski.

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Dyrektor Szkoły Podstawowej Włodzimierz Kogut zapoznał obecnych z analizą wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli w roku szkolnym 2004/2005 oraz z działaniami Szkoły w celu poprawienia rezultatów w tych obszarach gdzie wynik nie jest na poziomie zadawalającym jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radny Alfred Siama zapytał czy w szkole były prowadzone porównania wyników,
-prosił też o refleksję, co Dyrektor Kogut sądzi o systemie oceniania.
Pan Włodzimierz Kogut odpowiedział, porównywanie wyników przeprowadza wychowawca, chociaż nie ma takich zaleceń ale robimy to dla własnych potrzeb. Są niespodzianki, np. uczeń dobry może zdenerwować się lub prowadzi wojnę z rodzicami i wtedy są te różnice,
-Dyrektor Kogut odpowiedział, nie podoba się, że jest ranking gazetowy na zasadzie kto ile zdobył ale trzeba to zapisać do danego dziecka. Gazety nie zawsze odpowiednio przypisują do danej sytuacji. Cieszę się że Szkoła nie odbiega od Powiatu czy Województwa ale potrzebne nam jest spojrzenie na szkołę obiektywnie, natomiast szkole jest to potrzebne i mobilizujące dla nauczycieli.
Dyrektor Gimnazjum Paweł Marciniak przedstawił analizę próbnego egzaminu gimnazjalnego część matematyczno- przyrodnicza w roku szkolnym 2005/2006 oraz analizę i interpretację wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego na grudzień 2005 w części humanistycznej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych w klasie III Gimnazjum jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Alfred Siama - po raz czwarty czy piąty odbył się egzamin, zapytał jak to wygląda z rocznikiem 2004, czy jest tendencja wzrostowa.
Dyrektor Gimnazjum odpowiedział, tendencja utrzymuje się na tym samym poziomie uważam, że ten wynik jest zupełnie dobry w porównaniem z Gostyniem, ale motywacja do nauki zależy od dzieci, rodziców, rodziny. Taki 16-latek powinien już podejmować decyzje życiowe, tymczasem uczniowie są w okresie dojrzewania, przemian i czasem interesują się zupełnie czym innym.
Radny Alfred Siama- porównywałem wyniki egzaminu części Humanistycznej i Matematyczno-Przyrodniczej , kształtowały się na jednym pułapie - w części humanistycznej był na podobnym poziomie. W tym roku różnica jest znaczna , część humanistyczna 0,36, matematyczno-przyrodnicza 0,38 - czy nie ma w tym winy nauczycieli.
Dyrektor Gimnazjum odpowiedział, uczą nauczyciele znani, Pani Kopejkin, Andrzejewska, Sierszulska, Pan Baran, zawsze znajdzie się uczeń słabszy, który zbobędzie mniej punktów. Część Humanistyczna jest łatwiejsza niż matematyczno-przyrodnicza.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli Krzysztof Rybka przedstawił podsumowanie matury 2005 w Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Profilowanym jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał, jak przedstawia się sytuacja w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Dyrektor Rybka odpowiedział - liczyliśmy, że szkoła będzie istniała 2-3 lata a tymczasem dojeżdżają do nas uczniowie z okolic. Jest też liceum Ogólnokształcące po Szkole Zawodowej, po Gimnazjum. Żeby otworzyć LO Szkole Podstawowej potrzeba 38 uczniów i takie osoby odsyłamy do Krobi. Otwierając Liceum Ekonomiczne myśleliśmy o 2-3 latach, teraz organizujemy Studium Policealne Informatyczne. Jest technikum handlowe ale muszą być to sprzedawcy.
Burmistrz Zdzisław Kowlaczyk powiedział, że w Urzędzie Miejskim też wzrastają wymogi dotyczące wykształcenia, trzeba przygotować kadry. Nie mamy Kierownika USC, funkcję tę pełnię Ja z urzędu. Będę występował do Rady o to by Pani Jańczak Monika pełniła funkcję z-cy Kierownika USC. W szkołach zawodowych trzeba elastyczności by szkoły kształciły uczniów w różnych zawodach np. tokarz, krawcowa.
Radny Alfred Siama powiedział, trzeba uczulić by kierownicy marketów zatrudniali sprzedawców.
Pan Piotr Curyk powiedział, mieliśmy prowadzić kurs języka angielskiego ale nie ma nikogo kto miałby uprawnienia do uczenia np. licencjat języka angielskiego by poprowadził ten kurs.
Do pkt. 3
Sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Pogorzela w roku 2005 załącznik nr 5, sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Pogorzeli w roku 2005 - załącznik nr 6 oraz sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego LZS LEW Pogorzela za rok 2005 załącznik nr 7 złożył Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka.
Do pkt. 4
Sprawozdanie z działalności Komitetu Współpracy Pogorzela - Hunsel w roku 2005 oraz propozycje działań Komitetu w roku 2006 złożył przewodniczący Komitetu Pan Kogut Włodzimierz jak stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Do pkt.5
Pani Teresa Lempach zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Wyjaśniła że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zakwestionowała uchwałę nr XXXI/185/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 w części sklasyfikowanie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 9951 P Elżbietków - Siedmiorogów w kwocie 40.000,00 złotych w § 232. Kolegium RIO wskazało, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wydatek na to zadanie, w formie pomocy finansowej, winien być sklasyfikowany w budżecie w § 271 „Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”. Po wyjaśnieniu w/w projektu uchwały radni pozytywnie go zaopiniowali. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą co roku taką uchwałę należy podjąć chociaż nic się nie zmienia. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/94/04 RM w Pogorzeli z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych, dodał że zmiana w/w uchwały w § 6 zaległości, którą Burmistrz oraz kierownik gminnej jednostki organizacyjnej może umorzyć z urzędu z tytułu odsetek od zaległych należności w kwocie nie przekraczającej kosztów przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Pan Piotr Curyk przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pogorzela z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy jak stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Wyjaśnił, że projekt zostanie jeszcze przekazany do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Następnie wyjaśnił, że projekty uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ustalenia górnych stawek za odbieranie i wywóz nieczystości będą przedstawione w późniejszym terminie.
Do pkt. 6
Radny Dariusz Nowak zapytał czy stary dzierżawca restauracji uregulował długi.
Pan Piotr Curyk odpowiedział, Pani Halina Hyżyk księgowa M-GOK wspólnie z radcą prawnym stworzyli upomnienie, które miało być wysłane do Pana Perka i następnie będzie prowadzony cały odpowiednio przewidziany ustawą tryb postępowania.
Radny Alfred Siama zapytał kto powinien odśnieżać chodniki, jeżeli chodni przebiega obok posesji wiadomo, ale co jeżeli przebiega obok firmy /ul. Gostyńska przy GS nie było nic robione/, jeżeli firma nic nie robi należy zwrócić uwagę firmie by zastosowała się do przepisów.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział jest to sprawa trudna, ta ustawa była dobra dopóki Starostwo Powiatowe nie zażądało opłat za reklamy wystawione w kierunku chodnika, wtedy mieszkańcy przestali sprzątać chodniki. Gminna Spółdzielnia ma obowiązek sprzątania chodnika. Jeżeli chodzi o chodnik w polu, żaden rolnik koło swojej działki nie sprząta, jeżeli będzie powrót zimy to zwrócimy większą uwagę na utrzymanie porządku na ulicy Gostyńskiej,
- jesteśmy po kontroli mieszkań i musimy założyć książki kontroli obiektów,
- jesteśmy po rozmowie z Panem Zdzisławem Foltynowiczem w sprawie sprzedaży ziemi o obszarze 1,12 ha, są to piaski, wynegocjowana cena to kwota 24.000 zł. Zwrócę się do Rady o zezwolenie na nabycie tej działki i będzie można przeznaczyć ją na zagospodarowanie pod przemysł,
- jest tam też druga działka należąca do Pana Lecha Kaniewskiego i można w przyszłym roku też pomyśleć o wykupie,
- zgłosiła się Pani sołtys z Kaczagórki by zrobić ubikacje wewnątrz strażnicy,
- w strażnicach gdzie coś się dzieje, chcę założyć ogrzewanie gazowe,
- dałem w użytkowanie wędkarzom staw przy ulicy Parkowej i zobowiązali się do utrzymania porządku, posadzimy wokół drzewka i ustawimy ławki,
Pani Teresa Lempach proponowała by zwrócić energetyce uwagę by uregulowali lub wyjaśnili sprawę chwilowego wyłączania i włączania prądu.
Przewodniczący Komisji na powyższym zamknął posiedzenie .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional