Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 2/06

Protokół nr 2/06


Protokół nr 2/06

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 9 lutego 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Mariola Waścińska
Pan Krzysztof Surma
Pan Bogdan Minta - Przedstawiciel Wojewódzkiej Izby Rolniczej.
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie
  2. Informacja z działalności Izb Rolniczych w 2005 roku oraz plany na rok 2006.
  3. Zaopiniowanie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy w roku 2006,
- zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pogorzela z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy,
- zmiany uchwały nr XIV/94/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych,
- przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela.
  1. Wolne głosy i wnioski
  2. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa dokonał otwarcia posiedzenia, powitał radnych, Burmistrza Zdzisława Kowalczyka oraz zaproszonych gości.
Do pkt. 2
Pan Bogdan Minta Przedstawiciel Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Poznaniu złożył informację z drugiego półrocza 2005 roku. Powiedział pracuję w Komisji Rewizyjnej, która w 2005 roku miała bardzo dużo pracy, zebrała się na 14 posiedzeniach, która musiała wyjaśnić i udokumentować sprawę odwołania z funkcji Dyrektora Wojewódzkiej Izby Rolniczej. Między innymi stawiano mu zarzuty, że kupił w przetargu nieograniczonym ziemię. Owszem kupił ziemie ale po parokrotnym ogłoszeniu przetargu, że nie reprezentuje w formalny sposób Izby stwierdzono że nie ma podstaw do odwołania. Potem odbyło się Walne zebranie i przy większości głosów nie odwołano Pana.
Wybory do Wojewódzkiej Izby Rolniczej odbędą się po wyborach samorządowych. Ogólny budżet Izby to; dochody 6.500.000 złotych i też takie wydatki około 6.500.000 złotych.
Jako jedyna Izba w Poznaniu załatwiła środki finansowe z Ochrony Środowiska na dopłaty do wapna (jest to kwota 12.000 zł ale trzeba mieć wykonane badania uproszczone gleb). Poinformował, że Izba wydała środki finansowe na na pomoc w wypełnianiu wniosków przez pracowników ODR-u, było dofinansowanie do maszyn do ochrony chemicznej roślin.
Dalej poinformował, że Pan Orędalski został wice Ministrem Rolnictwa, powiedział, że zapewniał iż jego zadaniem jest umocnienie Izb Rolniczych by nie tylko były instytucją opiniodawczą ale miały wpływ na podejmowanie ważnych spraw. min. by ODR podlegały Izbom Rolniczym, by potanieć środki chemizacji trzeba uzyskać środki unijne, trzeba dokonać badania odmian roślin które mają być zarejestrowane, Pan Orędalski obiecał - że ustawa o biopaliwach wejdzie pod obrady sejmu by paliwo było tańsze itd., tak jest na całym świecie.
Radny Ireneusz Mucha zapytał czy wiadomo, że limity mleka które zostaną przekroczone pójdą na inne województwa.
Pan Bogdan Minta odpowiedział ściana wschodnia ma bardzo silne lobby i nie popuści, w tej sprawie jest nowa ustawa o regulacji ale o tym dowiemy się dopiero w lipcu.
Radny Eugeniusz Paszkowski - chodzi o badania PDO - na jakiej zasadzie Izby planują współpracować.
Pan Bogdan Minta odpowiedział - na razie nie wiadomo.
Do pkt. 3
Pani Teresa Lempach zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 wprowadzając zmiany w dziale 600 Transport i Łączność na drogi publiczne powiatowe w kwocie 40.000 złotych, chodzi tutaj tylko o zapisanie tej kwoty w innym rozdziale, budżet się nie zmieni. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Radni jednomyślnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.
Pani Mariola Waścińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pogorzela z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pan Piotr Curyk wyjaśnił, że gmina taką uchwałę posiada ale staje się ona już nieaktualna należy ją uaktualnić na bieżąco dlatego proponuje się podjęcie uchwały w przedstawionej treści.
Pani Hanna Hejduk zapytała czy ze zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą skorzystać dzierżawcy lokali.
Pan Piotr Curyk odpowiedział, przedyskutujemy tą wątpliwość z radcą prawnym.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski proponował by Komisja Spraw Społecznych przedyskutowała również ten projekt uchwały a następnie zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały. Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa stwierdziła że jest za zaopiniowaniem projektu uchwały ale po wyjaśnieniu wątpliwości z radcą prawnym i po zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Społecznych.
Pan Piotr Curyk przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela. Wyjaśnił że podjęcie tej uchwały wynika ze zmiany przepisów oświatowych tj. uchwałę należy podejmować na dany rok kalendarzowy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Pan Piotr Curyk powiedział, należy opracować regulamin czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pogorzela, gmina musi dostosować warunki gospodarki odpadami do wymogów w Trzebani, nie zdążyliśmy jeszcze przygotować wszystkich danych dlatego regulamin będzie przedstawiony w terminie późniejszym.
Pan Krzysztof Surma powiedział, że gmina też musi przygotować uchwałę ustalającą górne stawki za odbieranie odpadów i wywóz nieczystości. Taką uchwałę przygotujemy w terminie późniejszym.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że z dniem 1 stycznia 2006 roku weszła zmiana do Ordynacji Podatkowej, że sołtysi nie mogą doręczać nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych. Lobby pocztowe wymusiło, że czynności te może wykonywać urzędnik pocztowy lub pracownik Urzędu. Mogą to roznosić pracownicy ale musi to być odpłatne. Dostarczenie nakazu płatniczego lub decyzji wymiarowych przez osobę upoważnioną jest nieważne. W Gminie Raszki czynności te wykonują pracownicy i odpłatność jest ustalona na kwotę 2,40 zł od wydanego nakazu. Zastanawiam się jak ten problem rozwiązać.
Do pkt. 5
Radny Ireneusz Mucha zapytał co z krzyżówką ulic Błonie - Krotoszyńska.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapoznał z pismem skierowanym do Starostwa Powiatowego w Gostyniu jak stanowi załącznik nr ..........
Pan Piotr Curyk poinformował, że zostało wysłane pismo do Energetyki by uregulować czas włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego. Energetyka stwierdziła , żeby w obecnej chwili nie zmieniać czasu oświetlenia bo jest to liczone w/g wschodu i zachodu słońca (brzasku i zmierzchu).
Radny Jerzy Kędziora
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional