Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrVI/37/2007

Uchwała nrVI/37/2007

Numer uchwały: 2007/6/37
Numer sesji: 6
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VI /37/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymania czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
1. Za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
świadczonych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie tej działalności
ustala się następujące górne stawki opłat:
1) z pojemników 80 l od 1 szt - 8,00zł
2) z pojemników 110 l od 1 szt - 11,00zł
3) z pojemników 120 l od 1 szt - 12,00zł
4) z pojemników 140 l od 1 szt - 14,00zł
5) z pojemników 180 l od 1 szt - 18,00zł
6) z pojemników 240 l od 1 szt - 24,00zł
7) z pojemników 1100 l od 1 szt - 110,00zł
2. Do stawek określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT.
3. Za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za 1 m3 - 22,00zł

§ 2

1. Za usługi składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na gminnym punkcie przeładunkowym ustala się następujące górne stawki opłat:

- za składowanie 1 tony odpadów komunalnych - 150,00zł

2. Do stawek określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT.

§ 3
Ustalone stawki opłat stosuje się również w razie przejęcia przez Gminę w trybie wykonania zastępczego obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku

§ 4
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5
Traci moc uchwała Nr XXXIII/202/06 z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik
do Uchwały nr VI/37/07
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

UZASADNIENIE


W związku z nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), zgodnie z art.6 ust. 2 w/w ustawy, Rada Miejska określa w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ze względu na to, że stawki przyjęte w uchwale nr XXXIII/202/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 marca 2006 roku w/w sprawie na dzień dzisiejszy okazały się zbyt niskie w stosunku do obowiązujących na rynku stawek, dlatego należało je zmienić. W związku z powyższym wywołano niniejszą uchwałę.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-07