Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/34/2007

Uchwała nrV/34/2007

Numer uchwały: 34
Numer sesji: 5
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr V/34/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 41 ust.1; 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1231 ze zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się preliminarz wydatków w roku 2007 na realizację Programu o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku

Uzasadnienie do

Uchwały Nr V/34/ 07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorientowany jest na rozwiązywanie obecnych problemów, zapobieganie powstawaniu nowych, a przede wszystkim na profilaktykę.
Gminny Program uchwala rada gminy.
W celu realizacji zadań w 2007 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli niezbędne jest przyjęcie zadań zawartych w zał. nr 1 i 2 do w/w uchwały przez Radę Miejską w Pogorzeli.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional