Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/33/2007

Uchwała nrV/33/2007

Numer uchwały: 33
Numer sesji: 5
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr V/33/07
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 28 marca 2007 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,8739 ha położoną w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej usytuowaną na działce nr 60/2 opisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW nr 213582.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli nr V/33/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Gostyńskiej w Pogorzeli

Rada Miejska w Pogorzeli przeznacza do zbycia w przetargu nieograniczonym teren, który w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela w części na powierzchni 0,56 ha przeznaczony jest na podstrefę usług komercyjnych a w pozostałej części na cele rolnicze.
W związku z powyższym przedmiotowa uchwała jest zgodna z kierunkami i strategią rozwoju gminy Pogorzela.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie