Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/32/2007

Uchwała nrV/32/2007

Numer uchwały: 2007/5/32
Numer sesji: 5
Rok: 2007

Uchwała Nr V/32/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie: odwołania z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 70 § 1 kodeksu pracy w związku z art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze stanowiska z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Bożenę Lamel.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 27 stycznia 2007r.


UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/32/07 RM z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika USC w Pogorzeli

Stosownie do treści art. nr 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 2986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego rada gminy może odwołać z-cę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Pani Lamel Bożena złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę.
W tych warunkach podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)