Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/31/2007

Uchwała nrV/31/2007

Numer uchwały: 31
Numer sesji: 5
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr V/31/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 marzec 2007 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tego podatku oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami), art 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz 969 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U Nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.12, art.14 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

W § 3 ust.1 uchwały Nr XXX/179/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2005r w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tego podatku oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso, po punkcie 12 dodaje się pkt.13 w brzmieniu:

“ 13/ Bielawy Pogorzelskie 13,0% “

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2007r.

Na podstawie art.6b ustawy o podatku rolnym, art.6 ust.8 ustawy o podatku leśnym, art.6 ust.12, art.14 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy może zarządzić pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Dodaje się miejscowość Bielawy Pogorzelskie i proponuje się wysokość wynagrodzenia w drodze inkasa w wysokości 13% od zainkasowanej kwoty.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie