Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/30/2007

Uchwała nrV/30/2007

Numer uchwały: 30
Numer sesji: 5
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr V/30/2007
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela

Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela.
2. Obszary objęte „zmianą studium ….” określono w załączniku graficznym

§ 2
Przedmiotem „zmiany studium…” jest przeznaczenie terenów funkcji rolniczej na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela.

Zmiana „studium zagospodarowania ….” następuje w związku z propozycją Biura Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp.z o.o. w Szczecinie w sprawie współdziałania w opracowaniu zmiany studium oraz zobowiązaniem tej firmy do pokrycia kosztów zmiany studium. Zmiana studium obejmować ma tereny na których mają powstać siłownie wiatrowe w celu uzyskiwania energii odnawialnej co związane jest również z ochroną środowiska naturalnego. Ponadto inwestycja ta przyniesie Gminie Pogorzela dodatkowe dochody do budżetu pozwalające inwestować gminie te środki w inne zadania związane z działalnością gminy.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie