Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/29/2007

Uchwała nrV/29/2007

Numer uchwały: 29
Numer sesji: 5
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2007


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art.165, 173 ust.1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 58.079,00 jak w załączniku Nr 1
2. Planowanie dochody po zmianach wynoszą 9.729.172,00.

§2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 349.494,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 10.136.745,00.
3. Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2007 rok określa załącznik Nr 3.i wynoszą 1.800.304,00
4. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały i wynoszą 670.530,00
5. Przychody i rozchody stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 407.573,00 jest nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

§3
Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 52.000,00 zł.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie