Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/28/2007

Uchwała nrIV/28/2007

Numer uchwały: 2007/4/28
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/28/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
w dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala,co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr I/7/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr IV/28/06 z dn.26.01.07 r.
w sprawie określenia wysokości sumy do której
Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Uzasadnienie

W związku z podjęciem uchwały Nr IV/24/07 z dnia 26.01.2007 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2007 i ustalenie w § 10 kwoty 100.000,00 złotych, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, proponuje się uchylenie uchwały Nr I/7/06 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)