Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/26/2007

Uchwała nrIV/26/2007

Numer uchwały: 2007/4/26
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/26/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do kwoty 238 425 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć zł) w tym w niżej wymienionych latach:
  • 2008 r. do kwoty 215 325 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć zł),
  • 2009 r. do kwoty 12 375 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć zł),
  • 2010 r. do kwoty 6 600 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset zł),
  • 2011 r. do kwoty 4 125 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć zł).
§ 2

Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do zawarcia umowy o współfinansowanie inwestycji oraz do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 353 100 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto zł) na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę zobowiązania finansowego.

§ 3

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy Pogorzela z tytułu podatków i opłat.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Traci moc uchwała Nr II/15/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06 grudnia 2006 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 stycznia 2007 roku

U z a s a d n i e n i e

W sprawie: w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Ze względu na prowadzony przetarg na inżyniera projektu i zwiększenia kosztów dla zadania budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani poprzez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, Gmina Pogorzela jak i inni udziałowcy musiała zabezpieczyć środki dla bezpiecznego finansowania projektu, dlatego należało wywołać tą uchwałę.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)