Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/25/2007

Uchwała nrIV/25/2007

Numer uchwały: 2007/4/25
Numer sesji: 4
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr IV/25/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie: przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania)
materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz 41 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w celu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców uchwala się, co następuje:

§1

Uchwała reguluje:
 1. okresy i miejsca, w jakich zabronione i dozwolone jest używanie (detonowanie) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym,
 2. warunki uzyskania zezwolenia na używanie (detonowanie) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym,
 3. warunki i zasady bezpieczeństwa podczas używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych.
§2
  1. Ilekroć w uchwale mówi się o materiałach pirotechnicznych, należy przez to rozumieć materiały pirotechniczne o charakterze widowiskowym wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.07.2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz.U Nr. 158 poz. 1328 i 1329).
  2. Jeżeli uchwała niniejsza używa w znaczeniu ogólnym wyrażenia „używanie”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie również do detonowania.
  3. Ilekroć w uchwale mówi się o imprezie, należy przez to rozumieć imprezę masową w rozumieniu Ustawy z dnia 22.08 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 i 909) oraz wszelkie inne imprezy o charakterze zorganizowanym, zarówno zamknięte, jak i dostępne dla publiczności.
  4. Ilekroć w uchwale mówi się o burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Pogorzeli.
§3
 1. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Pogorzela przez cały rok kalendarzowy za wyjątkiem dni: 1 stycznia i 31 Grudnia danego roku z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W okresach dozwolonych zabrania się używania materiałów pirotechnicznych w miejscach oznaczonych jako place zabaw dla dzieci, chyba, że wydano stosowne zezwolenia, co do organizacji imprezy w takich miejscach.
 3. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych w pobliżu miejsc składowania substancji i materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 4. Zabrania się posiadania jak i używania materiałów pirotechnicznych tzw. Domowej konstrukcji.
§4
 1. Organizator imprezy, o której mowa § 2 ust. 3 może, w formie zorganizowanego pokazu, używać materiałów pirotechnicznych w miejscach i terminach zabronionych, pod warunkiem uzyskania zezwolenia i na zasadach określonych w tym zezwoleniu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4.
 2. Zezwolenie na zorganizowany pokaz używania materiałów pirotechnicznych wydaje burmistrz.
 3. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zorganizowanego pokazu, przeprowadzanego w ramach imprez organizowanych przez organy gminy i jego jednostki organizacyjne, o ile odbywają się na terenach będących w ich zarządach. W takich przypadkach, po spełnieniu wymogów § 5 ust 1 i 2, wymagana jest jedynie pisemna informacja skierowana do burmistrza i przesłana do wiadomości Policji i Straży Pożarnej. Przy organizacji pokazów pirotechnicznych na takich imprezach stosuje się § 3 ust. 3 i 4 oraz § 4 ust. 4 - 8.
 4. Organizator imprezy, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do wydzielenia i oznaczenia placu o powierzchni co najmniej 50 m2, jako miejsca ich detonacji oraz do stworzenia warunków uniemożliwiających przebywanie w tym obszarze osób innych niż obsługa techniczna pokazu.
 5. Organizator imprezy wyznacza osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo w obszarze wydzielonym i wokół niego, tj. za niedopuszczenie w rejon wyznaczonego placu detonacji osób postronnych, podnoszenie przez nich niewypałów, fragmentów i części materiałów pirotechnicznych oraz natychmiastowe usunięcie osób postronnych z pobliża placu w razie niebezpiecznego zdarzenia.
 6. W przypadku groźby zaistnienia bądź zaistnienia zdarzenia czy sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób, zwierząt lub mienia, poważnego zakłócenia spokoju i porządku publicznego, organizator lub jego przedstawiciel natychmiast przerywa pokaz, powiadamia odpowiednie do zagrożenia służby, zabezpieczając miejsce do czasu ich przybycia. W razie zaistnienia opisanych sytuacji pokaz należy przerwać także na polecenie uprawnionego przedstawiciela burmistrza, funkcjonariusza Policji, Straży Pożarnej bądź Straży Miejskiej.
 7. Po zakończeniu pokazu organizator imprezy zobowiązany jest do usunięcia niewypałów, fragmentów zdetonowanych materiałów, ładunków miotających, innych materiałów i substancji związanych z pokazem, zarówno z wydzielonego placu, jak i z całego terenu, na który mogły upaść po detonacji.
 8. Zabrania się wyrzucania wymienionych w ust. 4 rzeczy do ogólno dostępnych koszów, pojemników, miejsc składowania śmieci i odpadów.
§ 5
 1. Warunkiem uzyskania zezwolenia na zorganizowany pokaz detonacji materiałów pirotechnicznych jest pisemny wniosek do burmistrza, który organizator składa na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem pokazu.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:

a) określenie charakteru imprezy,
b) dane jej organizatora i sposób kontaktu z nim,
c) czas i miejsce odbywania się imprezy,
d) informację o przewidywanym pokazie używania materiałów pirotechnicznych, planowanym miejscu i czasie jogo przeprowadzania,
e) dane osoby, o której mowa w § 4 ust. 5 i sposób kontaktu z nim.

§ 6

  1. Wydając decyzję o zezwoleniu na zorganizowany pokaz materiałów pirotechnicznych burmistrz określa w nim warunki określone w § 3 ust. 3 i 4, § 4 ust. 4 - 8, ewentualnie inne, wynikające ze szczególnych warunków lub przepisów prawa.
  2. O wydaniu decyzji burmistrz zawiadamia Komendę Powiatową Policji w Gostyniu i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, przesyłając im jej kopię.
§ 7
 1. W okresach dozwolonych zezwala się na używanie materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia jedynie w obecności i pod ścisłym nadzorem ich rodziców (rodzica) lub innych, pełnoletnich osób (osoby), wskazanych jako opiekunowie dziecka lub dzieci i młodzieży.
 2. W ramach nadzoru, osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do:
  1. zapoznania się z rodzajem przeznaczonego do użycia przez dzieci i młodzież materiału pirotechnicznego, jego mocą oraz sposobem obsługi,
  2. poinformowania uczestników zabawy o sposobie obsługi tych materiałów,
  3. wskazania miejsca, w którym uczestnicy zabawy w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla siebie, osób postronnych, zwierząt i mienia, mogą użyć materiału pirotechnicznego- z zastrzeżeniem § 3 co do miejsca,
  4. wydania zakazu użycia, zatrzymaniu i zabezpieczeniu w dostępny sposób materiału pirotechnicznego, jeżeli siła rażenia może spowodować zagrożenie dla uczestników zabawy, osób postronnych, zwierząt, mienia lub jeżeli brak jest wyraźnej instrukcji obsługi tego materiału w języku polskim albo nie można ustalić źródła pochodzenia tego materiału oraz powiadomienia Policji lub Straży Miejskiej o przypadku wykrycia materiału pirotechnicznego niewiadomego pochodzenia.
§ 8

Za naruszenie przepisów niniejszej uchwały grozi kara grzywny na zasadach i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr V/42/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21. 03.03 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Zał. do uchwały nr IV/25/07 z dn.
26.01.07 r. w spr. przepisów porządkowych
reg. zasady używania materiałów
pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.
Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców rada gminy może ustalić prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy.
W tym celu podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)