Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIV/24/2007

Uchwała nrIV/24/2007

Numer uchwały: 2007/4/24
Numer sesji: 4
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr IV/24/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 173, 182,184, 188 ust.2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1.Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 9.787.251,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.937.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 23.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 9.787.251,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 9.288.594,00 zł.,
w tym na :
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.699.895,00 zł.
b) dotacje
w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 240.900,00 zł
- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 54.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 498.657,00 zł.
3.Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.937.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie
porozumień w wysokości 23.000,00 zł. zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 52.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 52.000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.375,00 zł

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 10.200,00 zł.
2) rozchody - 14.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń
zwrotu wydatków:
1.Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych
w roku budżetowym 2007 przyjmowane są na rachunek bankowy danej jednostki
i zmniejszają wykonanie wydatków w roku 2007.
2.Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych
w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią
dochody gminy roku 2007.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę 100.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)