Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIII/18/2006

Uchwała nrIII/18/2006

Numer uchwały: 18
Numer sesji: 3
Rok: 2006Uchwała Nr III/18/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006 roku.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007.

Na podstawie art. 18 a, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami./ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2007 roku.

Uchwałę przygotowała:
Aniela Szydłowska

Załącznik do uchwały Nr III/18/06 z dn. 28.12.06 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2007.

Uzasadnienie

§ 99 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy tej Komisji na rok 2007 jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok .

Styczeń
1. Sprawdzenie realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonych w 2006 r.
2. Kontrola rozliczeń zużycia paliwa w pojazdach eksploatowanych w Urzędzie Miejskim w II półroczu 2006 r.

Luty
1. Kontrola realizacji wydatków określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok.
2. Zasady przyznawania refundacji czesnego dla nauczycieli w latach 2003 do 2006 roku.

Marzec
1. Kontrola wykonania budżetu za 2006 rok.
2. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2006 roku.

Kwiecień
1. Kontrola wydatkowanych środków z budżetu Gminy i środków z dotacji przeznaczonych na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Kontrola urlopów w skali absencji w pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych za 2006 rok.

Maj
1. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.
2. Kontrola opłat za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych w Urzędzie Miejskim.

Czerwiec
1. Kontrola środków gminnych przeznaczonych na sport.

Sierpień
1. Kontrola delegacji za I półrocze 2007 roku.
2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Wrzesień
1. Kontrola inwestycji i remontów prowadzonych -przez Gospodarkę Komunalną.
2. Kontrola przeprowadzonych przetargów przez placówki podległe Urzędowi Miejskiemu.

Październik
1. Kontrola stanu mienia komunalnego.

Listopad
1. Ocena funkcjonowania targowiska.
2. Kontrola stołówek.

Grudzień
1. Sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2008.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie