Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIII/17/2006

Uchwała nrIII/17/2006

Numer uchwały: 2006/3/17
Numer sesji: 3
Rok: 2006

UCHWAŁA Nr III/17/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. / Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 98.830,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 9.584.549,00 zł. w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia w wysokości 1.939.210,00 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 98.830,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 10.409.073,00 zł. w tym:
Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia w wysokości 1.939.210,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)