Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIII/16/2006

Uchwała nrIII/16/2006

Numer uchwały: 2006/3/16
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr III/16/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 1 i 2, § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Krystiana Turbańskiego na przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIII/145/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr III/16/06 RM z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/108/04 z dnia 26.11.2004 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia „Towarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego ”w Gostyniu , Gmina Pogorzela przystąpiła do Stowarzyszenia. Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia organ stanowiący samorządu terytorialnego, tak jak w tym przypadku Rada Miejska w Pogorzeli powołuje przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest konieczne.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)