Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrII/15/2006

Uchwała nrII/15/2006

Numer uchwały: 15
Numer sesji: 2
Rok: 2006Uchwała Nr II/15/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do kwoty 153 450 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) w tym w niżej wymienionych latach:


  • 2007 r. do kwoty 55�275 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć),

  • 2008 r. do kwoty 78�375 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć),

  • 2009 r. do kwoty 9�075 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć),

  • 2010 r. do kwoty 6�600 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset),

  • 2011 r. do kwoty 4�125 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć).§ 2

Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do zawarcia umowy o współfinansowanie inwestycji oraz do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 160 875 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę zobowiązania finansowego.

§ 3

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy Pogorzela z tytułu podatków i opłat.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIV/205/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 kwietnia 2006 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przygotowała:
Teresa Lempach
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional