Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrII/14/2006

Uchwała nrII/14/2006

Numer uchwały: 2006/2/14
Numer sesji: 2
Rok: 2006

Uchwała nr II/14/06

Uchwała Nr II/14/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r Nr 256, poz.2572 z późn .zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się opłatę miesięczną za korzystanie z przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego w następującej wysokości :

  • Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli 50,00zł

  • Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli oddział w Głuchowie 45,00zł

  • Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli oddział w Kromolicach 32,00zł


§ 2

Opłata nie obowiązuje w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie dłuższym niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXX/180/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2005 r.
sprawie: ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach
w Głuchowie i Kromolicach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Uchwałę przygotowała:
Marlena Kalbarczyk

Uzasadnienie do uchwały Nr II/14/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach.

W związku z rosnącą inflacją samorządy gminne corocznie podwyższają opłaty stałe za korzystanie z przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
W roku 2007 przewiduje się wzrost o 1,9 % co skutkuje podwyżką o 1 zł miesięcznie.
Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty stanowi, że opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)