Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/06

Protokół Nr 7/06


Protokół nr 7/06

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 20 września 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Teresa Lempach
Pani Halina Hyżyk księgowa M-GOK
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie
  2. Zaopiniowanie informacji z realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
  • procedury uchwalania budżetu gminy Pogorzela oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
  • uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi”.
4. Wolne głosy i wnioski
5. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad a następnie zapytał czy są jeszcze inne propozycje do porządku obrad. Nie zgłoszono. Radni przyjęli porządek obrad jednomyślnie.
Do pkt. 2
Pani Teresa Lempach przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, następnie zapytała czy kto z radnych ma jakieś zapytania.
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy w I półroczu br. nie wykonano żadnych zadań bo ze sprawozdania nic nie wynika.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała w lipcu weszły; budowa drogi w Bułakowie, ścieżki rowerowej zapłacono za dokumentację na oczyszczalnię ścieków, za te prace będziemy teraz płacić dlatego będzie większe wykonanie budżetu w II półroczu.
Do pkt. 3
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.
Radny Krzysztof Rybka zapytał, część środków finansowych miała być przeznaczona na budowę ulicy Słowackiego a teraz jest inaczej.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk odpowiedział, za projekt zapłaciliśmy i koszt budowy wyniesie100.000 złotych a liczyliśmy że zapłacimy 60.000 złotych. Dlatego chcemy zorganizować przetarg w grudniu 2006 z wykonaniem zadania do końca maja 2007 r. i wtedy będzie oferta może tańsza.
Radny Rybka Krzysztof poinformował, iż MGOK zwrócił się z pismem do Burmistrza o sfinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego, którego koszt wyniesie około 27.000 złotych. W br. można by z rezerwy budżetowej przeznaczyć kwotę 10.000 złotych a w następnym roku myśleć o reszcie.
Pani Halina Hyżyk potwierdziła, że obecnie posiadany sprzęt już jest zużyty.
Pan Piotr Curyk powiedział, że M-GOK skierował pismo do Sądu Rejonowego skarżące Pana Perka o odzyskanie zaległych należności i jak będzie ściągalność to przeznaczymy te środki na Dom Kultury.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski przypomniał że wypożyczanie sprzętu nagłaśniającego na kilka imprez kosztuje 3.000 złotych dlatego warto się zastanowić i przeznaczyć środki finansowe na zakup sprzętu.
Pani Teresa Lempach powiedziała, że środki te będą ujęte w dotacji Domu Kultury.
Radny Ireneusz Mucha powiedział; początkowo miał wrażenie że rozmawiamy na wyrost ale po przemyśleniach jest za tym by najuboższego sprzętu nie kupować tylko by był już to sprzęt nowszy by dłużej służył.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk - powiedział będzie mniej środków finansowych na 2007 rok, musimy pamiętać o tym że Dom Kultury będzie nas więcej kosztował bo będzie wpływało mniej czynszu. Chcemy przeprowadzić remont kapitalny Domu Kultury, będzie robiona kompleksowa termomodernizacja budynku. Jeżeli nie będzie jeszcze budowy kanalizacji możemy w budżecie zapisać na ten rok 10.000 złotych na sprzęt nagłaśniający. Dalej powiedział, iż w Domu Kultury angażują się do pracy dorośli ale zwrócił uwagę by nie zaniechano pracy z młodzieżą. Dyrektor DK Pani Lidia Wytykowska zajmuje się całością kultury i na to trzeba zwracać uwagę, są też Domy Strażaka i one teraz wymagają remontów - należy o tym pamiętać. Burmistrz dodał też, może uda się zakupić komputer dla Domu Kultury.
Radny Stefan Fabisiak powiedział by zakupić konkretny sprzęt nagłaśniający żeby można było użytkować go przez kilka lat albo wcale.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał kto z radnych jest za tym by przekazać na sprzęt nagłaśniający kwotę 27.000 złotych, przypomniał by decyzję podjąć jeszcze dziś bo przy zakupie sprzętu należy przeprowadzić przetarg.
Za przekazaniem kwoty 27.000 złotych na sprzęt nagłaśniający dla Domu Kultury głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciwnych nie było.
Następnie radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt w/w uchwały w całości jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Pogorzela oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu, wyjaśniła że zmieniła się Ustawa o finansach publicznych i w związku z tym należy podjąć uchwałę jak wyżej.
Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007”, i wyjaśnił że co roku musimy taką uchwałę podejmować. Projekt uchwały nie zmienia, jeżeli macie Państwo uwagi proszę o zgłoszenie, wpiszemy do projektu.
Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Kowalczyk, który poinformował że Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach co jakiś czas chce środki finansowe np. na łóżko które byłoby przydatne w razie potrzeby ale dodał iż uważa że na ten cel nie przekazywać środków, natomiast przekazałby środki finansowe dla oddziału w Piaskach na wczesne badanie dzieci wykrywające choroby psychiczne u dzieci. Ta choroba stała się chorobą cywilizacyjną XXI wieku.
Radny Krzysztof Rybka powiedział Ośrodek Bonifraterski w Piaskach ma na budynku szyld „NFZ” to znaczy że Ośrodek jest finansowany ze środków Państwa.
Burmistrz powiedział dzieci chorujących na tą chorobę jest coraz więcej więc warto przekazać środki finansowe na wczesne badanie dzieci wykrywające choroby psychiczne, bo wcześnie wykrytą chorobę można wyleczyć, jestem za przekazaniem środków finansowych na ten cel.
Przewodniczący rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007”. Radni przyjęli w/w projekt uchwały który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 4
Pan Piotr Curyk Sekretarz Gminy poinformował o formach pomocy, o którą mogą ubiegać się gospodarstwa rolne dotknięte suszą w 2006 roku jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapytał co z rolnikami którzy się jeszcze nie zgłosoli po pomoc suszową (jest ich dziesiątki).
Pan Piotr Curyk odpowiedział - jest pismo Wojewody Wielkopolskiego że tych co nie zgłosili szkód do końca sierpnia to im już się nie należy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski poinformował że Dyrektor ODR-u na szkoleniu powiedział, że 16 powiatów w województwie Wielkopolskim jest uznane i objęte klęską suszy i w tym powiat Gostyń. Rolnikom z naszego powiatu będzie przysługiwała pomoc.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk prosił radnych o wypowiedzenie się czy przygotowywać się do podniesienia podatków, jeżeli nie podnosimy stawek to nie podejmujemy uchwał i stawki będą obejmowały jak w roku 2006. Jeżeli zdecydujecie się Państwo podnieść to trzeba będzie podjąć uchwały na następnej sesji bo są to uchwały prawa miejscowego i podlegają opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Najpierw należy uchwalić podatki a potem opracować budżet.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powiedział, że jest prognoza inflacji około 2 %.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, jak tylko ukażą się wskaźniki do ustalenia podatków wtedy w trybie pilnym zwołamy wspólne posiedzenie komisji.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zwrócił się z prośbą żeby zezwoliła Rada wydać środki finansowe na to co będzie konieczne; np. wymiana okna w Kaczagórce w Strażnicy, wykonawcy zleconych zadań mają prace i musimy czekać na fachowców,
-dalej Burmistrz powiedział: miało być dołożone światło, ciągle interweniujemy by te 4 lampy dołożyć,
Radny Zdzisław Dutkowiak zapytał czy w Kromolicach na sali będą wymienione drzwi.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, drzwi będą i będzie zrobiony nowy próg ale tam jest sklep i na 2 - 3 dni sklep musiałby być zamknięty,
-dalej Burmistrz poinformował, Pan Wolniak ma zlecone założenie gazu i ogrzewania w Świetlicach w Głuchowie i Bułakowie,
-przypomniał gdyby ktoś chciał założyć swój komitet wyborczy to do poniedziałku tj. 25.X.br. należy zgłosić,
-pionformował też że być może będzie kandydował na radnego do Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski poinformował, że jeżeli będzie potrzebna sesja to zwołamy, planowaliśmy sesję wyjazdową - dobrze byłoby objechać gminę i zobaczyć co co w kadencji zrobiliśmy.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional