Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/06

Protokół Nr 6/06


Protokół

Protokół nr 6/06

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 25 lipca 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Przewodniczący RM Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Radca Prawny Romuald Nelke
Dyr. M-GOK Lidia Wytykowska
Pani Halina Hyżyk
Pani Mirosława Kostórkiewicz

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Remont „Restauracji Mila”
3. Organizacja sezonu letniego przez M-GOK w Pogorzeli
4. Konkurs świadectw maturalnych
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały RM nr XXXV/209/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pogorzela za I półrocze roku budżetowego,
- wyrażenia zgody na dokonanie remontu - rozbudowy sali restauracyjnej w M-GOK.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Radca Prawny Romuald Nelke wyjaśnił, że jeżeli chodzi o przetarg na zbycie - wydzierżawienie restauracji w Domu Kultury to zgodnie z art. 37, pkt. 3 /zał nr. 2 do protokołu/ odpowiednia Rada - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone dla celów publicznych, jeżeli cele będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata. Umowę najmu można zawrzec co najmniej na 10 lat. Tzn. jeżeli Rada Miejska chciałaby przedłużyć umowę najmu na dłużej niż 3 lata musi podjąć uchwałę o przedłużeniu umowy.
Radny Dariusz Nowak zapytał czy Dyrektor M-GOK ma możliwość przedłużenia umowy najmu.
Padca Prawny Pan Nelke odpowiedział - nie.
Dyrektor M-GOK Pani Lidia Wytykowska zapytała czy przedłuża się umowę najmu czy podpisuje się nową.
Radca Prawny Pan Nelke odpowiedział - należałoby rozważyć zawarcie nowej umowy po wygaśnięciu ale proponował podjęcie uchwały przez Radę o przedłużeniu umowy najmu. Zapytał czy jeżeli najemca chce dalej inwestować to czy ta kwota mieści się w ustalonej kwocie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział nie mieści sie w ustalonej kwocie, Pan Raczkiewicz chce rozbudować pomieszczenie i tam byłoby główne wejście, chce też wyburzyć jedną ścianę.
Radca Prawny Romuald Nelkę powiedział, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym można w umowie określić sposób rozliczenia np. można zastrzec że jeżeli najemca poniesie nakłady a rozwiąże się umowę to Urząd Miejski odejmuje i spłaca te nakłady a w umowie można by określić sposób obliczenia. Ale należy podjąć uchwałę Rady o przedłużeniu umowy najmu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk - jeśli nie ptrzedłuży się umowy to zwracamy koszty. Chodzi nam też o to by od razu nie zmieniać najemcy. Najemca chce rozbudować lokal bo ma nadzieję, że będą organizowane wesela.
Radca Prawny podkreślił jeszcze raz, żę musi być podjęta uchwała Rady Miejskiej, że Rada wyraża zgodę na przedłużenie umowy najmu.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy jest możliwość do końca umowy coś wpłacić.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk - pytanie za jaką kwotę najemca chce robić remont np. 60.000 zł, to gmina płaci 30.000 złotych.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powiedział, trzeba najemcy spytać czy 3 lata go satysfakcjonują.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział tzn. że należy podjąć uchwałę Rady o przedłużeniu umowy najmu - zapytał kto z radnych jest za tym by przedłużyć umowę najmu lokalu obecnemu najemcy.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, iż Rada musi przyjąć do wiadomości, że co miesiąc gmina będzie dokładać 1.000 zł z budżetu gminy do budżetu Domu Kultury.
Radni Komisji Spraw Społecznych jednogłośnie wyrazili wolę by wywyłać uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu obecnemu dzierżawcy.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy jest możliwość w trybie pilnym wrócić do uchwały nr XXXIII/201/06 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pogorzela tytułu utworzenia nowych miejsc pracy zakwestionowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Radca prawny Romuald Nelke powiedział, iż dziwi się że RIO zakwestionowało uchwałę, bo pisząc projekt opierał się na uchwale Rady Miejskiej Śremu, która została przyjęta a w naszej uchwale stwierdzono że niezgodne jest to że żądamy jakichś dokumentów a przecież by udzielić ulgi trzeba udokumentować fakty. Powiedział - jeżeli jest wola Rady to pojedziemy do RIO i porozmawiamy.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk - jeżeli pan radny proponuje by wrócić do tej uchwały to skontaktujemy się z panem Klupczyńskim i zapytamy dlaczego postąpiono tak wobnec naszej uchwały a uchwały podobne innych rad przechodzą. Pojedzie do RIO Sekretarz pan Piotr Curyk z radcą prawnym panem Nelke.
Do pk. 3
Dyrektor Domu Kultury Pani Lidia Wytykowska powiedziała że nie ma otwartej organizacji zajęć dla dzieci dlatego że nie było chętnych bo w szkole były zorganizowane półkolonie ale to nie znaczy że nie nic w Domu Kultury się nie dzieje. Przygotowujemy dożynki gminne, spotkanie z holendrami, ogrody działkowe, organizujemy potyczki rodzinne wspólnie z wioskami, musimy też wykorzystać nasze urlopy. A poza tym priorytetem są potyczki rodzinne oraz to że nie mamy pieniędzy, można pozyskać sponsorów ale chcemy sponsorów wykorzystać na potyczki rodzinne.
Pani Halina Hyżyk powiedziała , w Domu Kultury potrzebny jest nowy komputer, na obecnym nie można naliczać ZUS-ów.
Radny Krzysztof Rybka - problemem jest brak informacji, trzeba to co robicie nagłośnić. W następnym roku proponuje zgrać ze szkołą „Dni Pogorzeli” i kiedy odbywają się półkolonie to wtedy wykorzystać urlopy a sierpień zrobić aktywny. Jeżeli np. są potyczki rodzinne to umieścić w internecie, można umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego żeby mieszkańcy mogli dowiedzieć się o organizowanych imprezach.
Pan Piotr Curyk Sekretarz Gminy powiedział, jeżeli brak komputera to można skorzystać z komputera Biblioteki.
Radny Krzysztof Rybka poprosił by Pani Dyr. Wytykowska przedstawiła jak te imprezy będą wyglądały.
Pani Lidia Wytykowska - 20 sierpnia br. w ramach dożynek w Kaczagórce organizujemy potyczki rodzinne. W tej chwili są 4 rodziny i 4 wsie, chcemy by była też rodzina z Pogorzeli, są to gminne potyczki. Konkurencje są fajne. Robione jest to we własnym zakresie. Chcemy zaprosić zespół który poprowadzi biesiadę. Na dożynkach tradycja zostanie utrzymana, potem biesiada 3 godziny konkurencje i poźniej zabawa. Dożynki gminne w Pogorzeli w parku. Imprezę ogrodową organizujemy w Domu Kultury.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział dożynki gminne odbędą się w Pogorzeli w parku Miejskim,wiejskie w Kaczagórce, Bułakowie,Elżbietkowie, w Głuchowie, Kromolicach i innych wioskach, przez cały czas otwarte jest kąpielisko w Głuchowie, bezpieczeństwa strzegą ratownicy.
Radny Krzysztof Rybka przypomniał by imprezy zapowiedzieć też w inny sposób np. poprzez plakaty.
Radna Maria Pazoła - potyczki rodzinne będą imprezą cykliczną, zapytała czy turniej wsi w Głuchowie będzie.
Pani Lidia Wytykowska Dyrektor Domu Kultury odpowiedziała, tak.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział: na dożynki powiatowe gmina będzie zabezpieczać wieniec, delegację i będą zwracać się do Domów Kultury by przedstawili 15 minutową imprezę rozrywkową. Wspólnie z Panią Dyrektor Domu Kultury uzgodniono, że na dożynkach powiatowych wystąpi zespół „Jawor”.
Do pkt. 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka poinformował, że wzorem lat ubiegłych Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski ogłosił VII edycję konkursu na najlepszego maturzystę roku 2006. W konkursie mogli wziąść udział maturzyści mieszkający na terenie Miasta i Gminy Pogorzela uczący się w różnych typach szkół na terenie gminy i poza gminą. W tym celu należało złożyć w Biurze Rady Miejskiej potwierdzoną kserokopię świadectwa maturalnego do dnia 24 lipca 2004 roku. Ogłoszenie o konkursie zostały podane do publicznej wiadomości. Do dnia 25 lipca pięciu maturzystów złożyło kserokopie świadectw maturalnych. I miejsce zdobywając 740 pkt uzyskała Pani Weronika Bujakiewicz i nagrodę 300 złotych, II Pani Magdalena Lisik zdobywając 571 punktów nagrodę 200 złotych, III miejsce Pani Izabela Mucha zdobywając 530 punktów i nagrodę 100 złotych. Wyróżnienia i książki otrzymali Pan Grzegorz Czwojda zdobywając 498 punktów i Pani Natalia Nowacka zdobywając 368 punktów.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski poinformował, że nagrody maturzystom będą wręczone 4 sierpnia 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli o godz. 14-tej.
Do pkt. 5
Sekretarz gminy Piotr Curyk przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/209/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 czerwca 2006 roku. Wyjaśnił, że RIO wszczęło postępowanie nadzorcze do uchwały z powodu naruszenia przepisów prawa. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radni pozytywnie jednogłośnie wyrazili wolę przedłużenia umowy najmu obecnemu dzierżawcy restauracji powyżej 3 lat. Ustalono, że w tej sprawie zostanie podjęta uchwała Rady Miejskiej.
Do pkt. 6
Radny Alfred Siama przedstawił problem społeczny - a mianowiecie Pani Chojak dzierżawi mieszkanie w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej od Pana, który sprzedaje dom. Musi się wyprowadzić, czy byłoby dla niej mieszkanie komunalne.
Burmistrz Zdzisław Kowlaczyk odpowiedział, Gmina nie ma ani jednego mieszkania komunalnego. Była też Pani Sember. Jej mąż wraca z więzienia, Sąd udzieli im rozwodu z eksmisją męża, Pani też zwróciła się o mieszkanie dla niego bo pijąc awanturuje się i zagraża to bezpieczeństwu rodziny. Pani ta bardzo dba o dom.
Radny Alfred Siama zapytał o kwestię uregulowania własności domu przy mleczarni.
Burmistrz Zdzisław Kowlaczyk odpowiedział, sprawa uregulowania własności domu przy mleczarni ciągnie się już od roku.
Radna Maria Pazoła - zbliża się zima i będzie kłopot o mieszkanie dla Pani Pawelec.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapytał czy Pani Pawelec lub jej syn robią coś w tym kierunku. Syn tej Pani jest młody i obiecał, że będzie się starał o mieszkanie w Kobylinie lub w Krotoszynie.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powiedział, że w rozmowie z radcą prawnym ustalono, że wystąpimy do Sądu o zasiedzenie budynku przy mleczarni.
Do pkt. 7
Radna Maria Pazoła zapytała o sprawę suszy.
Burmistrz Zdzislaw Kowalczyk powiedział, że sołtysi dostali ogłoszenia do wiadomości i powiadomienie rolników by rolnicy zgłaszali się w Urzędzie Miejskim i składali wnioski w związku z klęską suszy.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że być może będą środki unijne na pokrycie strat suszowych.
Radny Alfred Siama zapytał jaki będzie tryb sprawdzania szuszy, czy będzie powołana jakaś komisja.
Radny Krzysztof Rybka poinformował, że zbliża się koniec kadancji rady, zapytał czy jest kontakt z właścicielem pałacu w Kromolicach, oraz w Pogorzeli.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, właściciel pałacu w Pogorzeli obecnie nie kontaktuje się, rok temu zapytał czy sprzedalibyśmy część parku od ulicy Parkowej, potem czy jedną fosę. Odpowiedziałem pasek grunt tak ale fosy nie. Pan Rozum właściciel Pałacu sprzedał złomiarzowi kawałek gruntu lub wagę. Proponował też Pani Celinie Pawelec by zamieszkała na parterze a syn był dozorcą.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powiedział , że ponieważ kończy się kadencja Rady należy złożyć na dwa miesiące przed upływem kadencji tj. na dzień 27 sierpnia 2006 roku oświadczenia majątkowe, wymaga tego Ustawa o składaniu oświadczeń majątkowych,
- odpowiedział też, że właściciel pałacu w Kromolicach powoli remontuje, prace zaczął od wymiany dachu, chce remontować zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Zezwolił też na korzystanie młodzieży z boiska.
Radny Krzysztof Rybka prosił o wprowadzenie zmiany organizacyjnej na ulicy Kotkowiaka bo mieszkańcy dostali odpowiedź pozytywną, chodzi o ustawienie znaku,
-zarasta plac od ścieżki rowerowej do jezdni przy ulicy gostyńskiej należy skosić chwasty,
-przy ulicy Kotkowiaka z kanalizacji są zapachy,
-ktoś podpalił kosze w parku,
-na ulicy Krobskiej przy posesji Pana Bobera zdjęto znaki drogowe,
-był opracowany Plan Rozwoju Gospodarczego w którym była ujęta budowa zbiornika na rzece radency, co dalej w tej sprawie,
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że prace przy zmianie organizacji ruchu drogowego przy ulicy Kotkowiaka zostały uruchomione ale jak długo to potrwa nie wiadomo, zarosty w pasie między ulicą Gosytyńską a ścieżką rowerową zetniemy jak tylko będzie możliwość, odnowimy zniszczenia w parku i założymy kosze.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk odpowiedział, było mówione o budowie zbiornika przy radency, dotyczy to 100 ha gruntu we Wziąchowie i aż do Targoszyc ale trzeba najpierw uregulować sprawy sanitarne rzeki i wykupić grunty. O zdjęciu znaku na ulicy Krobskiej przy posesji Pana Bobera zdecydował sam Powiat, w sprawie namalowania pasów czyli przejścia przez ulicę Błonie Powiat wymaga przeliczenia ile dzieci przechodzi przez przejście.
Pani Mirosława Kostórkiewicz na zapytania radnych odpowiedziała że zamówi wszystkie tablice. Powiat też zamówi tablice i jak będą mieć to wtedy dadzą nam. Na ulicy Kotkowiaka przy sklepie „Majka” sami ustawimy znak. Samochody ciężarowe jadące ulicą Kotkowiaka, mogą jechać innymi ulicami ale rozmowy z Firmą nie pomagają. Tablice uzupełniające nazwy ulic o które pytał Pan Nowak będą zamówione.
Radny Krzysztof Rybka poruszył kwestię tablic informacyjnych, jest to większy wydatek ale w innych miastach są tablice z herbem gminy,
-chodząc po chodnikach słyszy się od ludzi, że firma która budowała chodniki przy ulicy Parkowej wykonała je dobrze jak i podjazdy a firma która budowała chodniki przy ulicy Gostyńskiej zrobiła to gorzej, zrobiła też różne podjazdy do każdej posesji.
Pani Mirosława Kostórkiewicz odpowiedziała, jeżeli Rada się zgodzi to zamówimy ale znaki z herbem są droższe. Jeżeli chodzi o budowę chodników i podjazdów takie są przepisy. Poinformowała że zakończona jest budowa ulicy Szarych Szergów.

Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że na ulicy Szarych Szeregów będą wyjęte szyny kolejowe, w trakcie przygotowania jest projekt na budowę ulicy Juliusza Słowackiego.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka na powyższym zamknął siedzenie .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional