Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 5/06

Protokół Nr 5/06


Protokół

Protokół nr 5/06

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 8 czerwca 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Pani Danuta Witek
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Dni Ziemi Pogorzelskiej
3. Organizacja sezonu wypoczynkowego na terenie gminy
4. Konkurs świadectw maturalnych
5. Nadanie podziękowań za wieloletnią pracę w OSP
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
- nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Pogorzeli,
- określenia zasad dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych,
- wniesienia przez gminę Pogorzela wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok,
- opisówki z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.
7. Remont Restauracji i drzwi do Biblioteki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapoznał z programem Dni Ziemi Pogorzelskiej jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Dodał, że w dniu 9 czerwca co nie jest ujęte w programie również odbywajją się imprezy sportowe. w dniu 11 czerwca (niedziela) o godzinie 13-tej na ulicy Glinki przy stawie odbędzie się impreza pn. „Kłady” a później impreza przeniesie sią na „Strzelnicę”.
Do pk. 3
Pani Mirosława Kostórkiewicz poinformowała o stopniu przygotowania kąpieliska do sezonu letniego; wędkarze rozebrali pomost. 13 czerwca planujemy wejść na teren, zwieziemy pozostałe rzeczy, wyposażymy ubikacje, przgotujemy prysznice, podłączymy ciepłą wodę i na dzień 25 czerwca będzie teren przygotowany do używalności. Sanepid zbadał wodę i uznał że woda odpowiada pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym, trochę tlenu brakuje ale pod względem przydatności jest dobra. Od 1 lipca 2006 roku kąpielisko będzie czynne. Będzie zatrudnionych dwóch ratowników. Ponieważ nie będzie pomostu, będą założóne dodatkowe boje, stare boje będą odnowione. Zjeżdżalnia jest przymocowana na stałe.
Radna Maria Pazoła zapytała czy ogródki jordanowskie na terenie naszej gminy są sprawdzane, należą pod Urząd Miejski.
Pani Kostórkiewicz oidpowiedziała; mamy ogródek jordanowski tylko w Pogorzeli, ale odnawiamy place zabaw też co roku na wioskach.
Burmistrz Zdzislaw Kowalczyk poinformował, że będą zorganizowane półkolonie 5-dniowe w szkole podstawowej. Zgłosiło się ponad 200 dzieci, pólkolonie oparte będą głównie na wyjazdach. W Gumienicach Pani Gumienna wzorem roku ubiegłego też organizuje półkolonie dwutygodniowe. Pani Gumienna stara się pozyskać środki finansowe z zewnątrz i Gmina też przekazuje środki. Na letni wypoczynek przekazujemy kwotę 6.000,00 złotych. Obsługą półkoloni zajmują się ludzie uprawnieni oraz studenci w formie wolontariatu.
Burmistrz poinformował, że w połowie lata będzie zorganizowany jeszcze turniej piłkarski.
Do pkt. 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka poinformował,że wzorem lat ubiegłych Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski ogłosił VII edycję konkursu na najlepszego maturzystę roku 2006. W konkursie mogą wziąść udział maturzyści mieszkający na terenie Miasta i Gminy Pogorzela uczący się w różnych typach szkół na terenie gminy i poza gminą. W tym celu należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej potwierdzoną kserokopię świadectwa maturalnego do dnia 24 lipca 2004 roku. Przewidziano atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Ogłoszenia zostały podane do publicznej wiadomości.
Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wyszedł z propozycją nadania Panu Czesławowi Witkowi oraz Panu Sewerynowi Maćkowiakowi podziękowań za wieloletnią bezinteresowną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Pogorzela. Komisja pozytywnie przyjęła w/w propozycję. Podziękowania zostaną wręczone podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Radny Krzysztof Rybka przypomniał, iż było mówione , że na „Dni Ziemi Pogorzelskiej” będą nadawane odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”
Burmistrz odpowiedział, zostało trochę przegapione, ale w tym programie nie ma gdzie tego umieścić, dlatego zaproponował wręczenie tych odznaczeń na dożynkach gminnych. Trzeba już przemyśleć kogo wytypować do odznaczenia np; rolnika i zarazem społecznika, musicie to państwo radni już zrobić, należy podać uzasadnienie dlaczego typuje się daną osobę.
Radny Krzysztof Rybka zauważył, że nasza gmina nie wystąpiła by nadano odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Gostyń”, proponował wystąpić z propozycją nadania odznaczenia z powiatu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk podał propozycję nadania odznaczenia np. sołtysowi Edwardowi Szelejewskiemu z Ochli lub byłemu rolnikowi społecznikowi Henrykowi Foltynowiczowi z Elżbietkowa, dodał że jest to jego propozycja. Ale państwo radni musicie wyszukać osoby i podjąć decyzję.
Do pkt. 6
Pani Danuta Witek przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Wyjaśniła, że należy wprowadzić poprawkę do poprzedniej uchwały nr XXIII/154/06 dlatego, że w 2005 roku otrzymaliśmy środki finansowe w grudniu i nie byliśmy w stanie ich wykorzystać, dlatego proponujemy regulamin poszerzyć jak ujęto w projekcie uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Pogorzeli jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Dalej poinformował, że Burmistrz będzie powoływał komisję w składzie; 1 radny i 2 pracowników, z Rady zaproponował Panią radną Barbarę Owsianowską, z pracowników Sekretarza lub Skarbnika Gminy.
Radni pozytywnie zaopiniowałi przedstawiony projekt uchwały.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Pogorzela wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Powiedziała że proponuje się upoważnić Burmistrza do wniesienia w imieniu Gminy Pogorzela wkładów pieniężnych w wysokości 7.425 zł w zamian za objęcie 9 udziałów w kapitale zakładowym spólki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
Następnie zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmina budżetu i w budżecie gminy na rok 2006 jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Poinformowała również, że najbliższą sesję przygotuje projekt uchwały w sprawie opisówki do wykonania budżetu za I półrocze 2006 rok. Materiał zostanie radnym dostarczony przed najbliższą sesją.
Do pkt. 7
Radni Komisji na zaproszenie Pana Raczkiewicza udali się do Restauracji w Domu Kultury. Pan Raczkiewicz poinformował, że z Domem Kultury ma podpisaną umowę na remont pomieszczeń restauracyjnych. Wyremontował, już sanitariaty i hol. Na wykonane prace posiada kosztorys powykonawczy. Powiedział, że musi przebudować jeszcze wejście i zrobić je od strony parkingu i jednocześnie byłby parking, a z drugiej strony budynku byłoby wyjście awaryjne. Dalej powiedział, że w planie ma wyburzenie jednej ściany by sala była bardziej funkcjonalna. Przebudowując wejście zamierza wyjść 2 metry w parking i zrobić płyty, krzesła, stół, szatnię a latem byłby ogródek letni. Remont planowany jest konieczny bo wygląd pomieszczeń przyciąga klienta i to jest bardzo ważne by prowadzić działalność.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy wyburzenie części ściany nie będzie zagrożeniem dla sali kinowej.
Pan Raczkiewicz odpowiedział - można wyburzyć ściany ale zastosować podciąg. Dalej poinformował, że inwestycję przeprowadzają ale tą inwestycję chce odliczyć z czynszu, która wstępnie kosztowałaby około 35.000 złotych.
Radny Krzysztof Rybka odpowiedział, w sumie z dokonanym już remontem byłaby to kwota 54.000 złotych, w tej sprawie Rada musi się wypowiedzieć.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapytał Pana Raczkiewicza co dla niego jest ważne wejście od tyłu czy przebudowa ściany, bo hol jest Gminy i chciałby zaproponować Radzie by to wejście odnowić tak żeby nie odbiegało wyglądem od częśći wyremontowanej przez Pana.
Pan Raczkiewicz odpowiedział - dla niego ważniejsze jest wejście.
Radny Krzysztof Rybka - powiedział, iż należy być świadomym, że zwalniając restaurację z czynszu musimy dołożyć do budżetu Domu Kultury.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zaznaczył, że przed podjęciem decyzji musimy ustalić z radcą prawnym czy będzie to zgodne z przepisami i z regulaminem.
Następnie radni udali się do biblioteki, Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapoznał z wnioskiem Kierownika Biblioteki o zakup nowych drzwi do Biblioteki. Obecne drzwi wejściowe są wyłamane i jest konieczność wymiany.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że dzrwo będą kosztowały około 2.000 złotych, by zamontować nowe drzwi będzie dofinansowny Domu Kultury.
Po wyjaśnieniach radni Komisji Spraw Społecznych wnioskowali do Burmistrza o przeznaczenie z budżetu gminy kwoty 2.000 złotych na zakup wejściowych drzwi zewnętrznych do Biblioteki. Wniosek ten radni przegłosowali jednogłośnie.
Następnie radni Komisji byli zapoznani z wnioskiem Biblioteki dot. dofinansowania programu komputerowego SOWA 1. Wniosek ten radni proponowali rozpatrzeć w terminie późniejszym.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk proponował radnym by zastanowili się nad remontem całego budynku Domu Kultury. Na remont elewacji zewnętrznej budynku, ocieplenie oraz wymianę okien wymianę okien pozyskać środki finansowe z zewnątrz.
Do pkt. 8
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że za okres od 1 lipca 2004 roku do 31.12.2005 roku kierownictwo Urzędu nie miało wypłaconych trzynasek. Powiedział, iż z wiadomości ustnych wie że połowa Urzędów wypłaciła. Ukazało się też pare wyroków sądowych które nakazują wypłacać trzynastą pensję. Obecnie pracownicy do Sądu nie chcą iść. Jeżli będzie się kończyła kadencja to po zakończeniu jej wystąpię o wypłacenie trzynastki ,należnych odsetek i kosztów sądowych.
Radni Komisji przyjęli wypowiedź Burmistrza Zdzisława Kowalczyka ze zrozumieniem, dalej dyskutowali nad tym, że nic w tym kierunku nie zrobiono.
Radny Dariusz Nowak zapytał czy nie ma w budzecie jakiś pieniędzy żeby
wypłacić trzynastki.
Do pkt. 9
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że Urząd Miejski ma otrzymać zwroty środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego za wykonanie ulicy Szarych Szeregów w kwocie 60.000 złotych. Z przetargu na drogi w Małgowie i Bułakowie zostały środki finansowe w kwocie około 30.000 złotych. W związku z powyższym Burmistrz zaproponował Komisji wykonanie przebudowy ulicy Juliusza Słowackiego od ul. Glinki do ul. Bolesława Prusa. Przy tej ulicy powstają też nowe budynki a w przyszłości będzie można przebudować też ulicę Bolesława Prusa. Następnie poprosił radnych Komisji o wyrażenie opini.
Komisja Spraw Społecznych przyjęła propozycję Burmistrza Zdzisława Kowalczyka i pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie środków finansowych w kwocie około 90.000 złotych na przebudowę ulicy Juliusza Słowackiego.
Dalej Burmistrz powiedział, że w 2007 roku można dalej po drugiej stronie drogi pobudować chodniki na ulicy Rycerskiej
Radny Krzysztof Rybka poinformował, że na ulicy Kotkowiaka nie ma znaków drogowych i wniósł by na ulicy Kotkowiaka wprowadzić zakaz wjazdu samochodów ciężarowych (oświadczył, że jest to wniosek mieszkańców).
Radna Barbara Owsianowska wniosła by na ulicy Błonie namalować pasy (zebrę) do przejścia w kierunku ulicy Szpitalnej. Tędy przechodzą dzieci idące do szkoły.
Radni przyjęli by na ulicy Krobskiej przy posesji Państwa Bober ustawić znak „Zakaz zatrzymywania i postoju samochodów” z wyjątkiem zatrzymywania samochodów z za i wyładunkiem towaru do sklepów.
- wnieśli również by założyć tablice nazw ulic „Żeromskiego” od ulicy Krobskiej, ulica „Wałowa” na budynku pana Zbrożka i nazwę ulicy „Ułańska”.
Burmistrz poinformował , że radni Komisji wnieśli by od ulicy Krobskiej w kierunku ogrodów działkowych zbudować ścieżkę rowerową. .
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka na powyższym zamknął posiedzenie .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional